Logo vierklank.nl
Zakelijk

Splitsing bezit woningcorporaties

Op basis van de Woningwet 2015 moeten woningcorporaties terug naar hun kerntaak: bouwen en beheren van sociale huurwoningen voor de doelgroep ofwel de diensten van algemeen economisch belang (hierna: Daeb) waarvoor een corporatie goedkoop leningen kan aantrekken. De Minister verwachtte voor 1 januari 2017 een splitsingsvoorstel van de corporaties, voorzien van zienswijzen van de betrokken gemeenten en andere belanghebbenden. Voor de gemeente De Bilt heeft het College van B&W van drie corporaties een splitsingsvoorstel ontvangen en voorzien van een reactie.

Vanwege de omvang van haar woningbezit, is Woonstichting SSW de grootste en belangrijkste partner in sociale huisvesting. SSW stelt voor om haar bezit administratief te splitsen in een Daeb tak en een niet-Daeb tak, de meest eenvoudige en meest gekozen splitsingswijze; daarbij stelt SSW voor om de niet-Daeb tak uit te breiden; bijgevolg gaan nog eens 257 woningen uit de sociale sector over naar de niet-Daeb tak met een nieuwe huurprijs in het middensegment van 710 tot 950 euro. Woningen in het middensegment zijn bestemd voor de doelgroep van huishoudens met een middeninkomen, waaraan volgens het woonbeleid behoefte is omdat dergelijke woningen de doorstroming vanuit de sociale sector op gang kunnen brengen.

Het College heeft onder voorwaarden positief gereageerd op het splitsingsvoorstel van SSW. Een niet-Daeb tak van een redelijke omvang biedt de corporatie meer financiële middelen voor investering in de lokale volkshuisvesting. Het uitgangspunt blijft dat de voorraad sociale huurwoningen in de komende jaren moet toenemen. Daartoe zijn nadere afspraken bedongen over onder meer het aantal woningen dat jaarlijks overgaat naar de niet-Daeb tak en het borgen van voldoende woningen in de niet-Daeb tak voor de doelgroep met middeninkomens. De totale omvang van woningen in de niet-Daeb tak, is alsnog opgenomen in de prestatieafspraken voor 2017-2021.

Naast het voorstel van SSW, zijn ook splitsingsvoorstellen ontvangen van Woonzorg Nederland en Habion, die beide in De Bilt woon-zorg vastgoed voor senioren in bezit hebben. Het College heeft ook op de voorstellen van deze corporaties positief geadviseerd.

Meer berichten