Logo vierklank.nl
Politiek

Visie voor ontwikkeling Schapenweide

Tijdens de vergadering op 21 april 2016 heeft de gemeenteraad besloten tot onderzoek naar de mogelijkheden van realisatie van sociale huurwoningen en woningen met een huurprijs van maximaal 950 euro op de zogenoemde 'Schapenweide' in Bilthoven.

Ter uitvoering van dat besluit heeft het College contact gelegd met de eigenaar van het betreffende terrein, waarbij is gebleken dat het Rijk het terrein wil verkopen. Binnen de ruimtelijke mogelijkheden staat het College voor belangrijke opgaven; enerzijds is de druk op de sociale woningmarkt in de huisvestingsregio hoog (in De Bilt bedraagt de gemiddelde wachttijd voor een sociale huurwoning voor regulier woningzoekenden ruim negen jaar), anderzijds zet het College met het Bilts Manifest en de gemeentelijke Structuurvisie in op het aantrekken van nieuwe bedrijven en instituten of het mogelijk het uitplaatsen van functies van de Uithof. Een en ander met het doel om, binnen de samenwerking in de kennisregio Utrecht, de huidige locatie van het RIVM en de naastgelegen schapenweide te ontwikkelen tot hoogwaardig Utrecht Science Park Bilthoven voor kennis en onderzoek.

Tegen deze achtergrond zal het College in samenwerking met de eigenaar van de Schapenweide en overige betrokkenen en belanghebbenden in februari 2017 starten met het ontwikkelen van een ruimtelijke visie voor de Schapenweide. Het gemeentebestuur verwacht de visie in het tweede kwartaal van 2017 te kunnen voorleggen aan de gemeenteraad.

Meer berichten