Logo vierklank.nl
Een deel van de bezwaarde bewoners uit het Burg. Fabiuspark: V.l.n.r. Nathalie Schouten, Henny Tenge, Monique Joosten, Paul Holt en Vera Holt.
Een deel van de bezwaarde bewoners uit het Burg. Fabiuspark: V.l.n.r. Nathalie Schouten, Henny Tenge, Monique Joosten, Paul Holt en Vera Holt.
Politiek

Inspraak over tijdelijke woningen

De gemeente De Bilt en woonstichting SSW organiseerden op woensdag 14 december en op maandag 19 december een inloopavond over locaties van de 50 tijdelijke woningen in deze gemeente in de Mathildezaal van het gemeentehuis. Op de eerste inloopavond bezochten ongeveer 200 mensen het gemeentehuis. Er was een aantal bewonersgroepen, maar ook individuele inwoners gaven aan moeite met een aantal zaken te hebben.

door Henk van de Bunt

Wethouder Madeleine Bakker van de gemeente De Bilt en Jessie Bekkers-van Rooij, directeur/bestuurder van SSW gingen in gesprek met omwonenden. Van het College waren ook de wethouders Anne Brommersma en Ebbe Rost van Tonningen present naast een aantal gemeenteraadsleden. Veel van de aanwezigen gaven aan moeite te hebben met het gegeven dat er slechts sprake was van inloopavonden in tegenstelling tot de behoefte aan het hebben van inspraak-(avonden). Bezoekers konden slechts een toelichting krijgen en vragen stellen aan de gemeente en SSW; o.a. over onderwerpen als stedenbouw, locatiekeuze, ontwerp woningen, toewijzing, bestuurlijke planning, procedure, communicatie en participatie.

Locatiekeuze
Een veel gestelde vraag betrof de tijdelijkheid van de woningen: 'Waarom geen blijvende woningen'? Het College beantwoordde de vraag op de website als op een bij binnenkomst aangereikt formulier: 'De druk op de sociale woningmarkt is hoog. Er zijn heel veel mensen die met spoed een woning zoeken. Om mensen sneller aan een woning te kunnen helpen, bouwen we tijdelijke woningen. Dit gaat sneller dan het bouwen van blijvende woningen, dankzij een snellere bouwtijd en een korte procedure. Uiteraard investeren we ook in blijvende woningen. Maar voor die woningen moeten we rekening houden met enkele jaren aan voorbereidingstijd, proceduretijd en bouwtijd'.

'De gekozen locaties zijn allemaal gemeentelijk eigendom. Daarvoor is gekozen om de tijdelijke woningen betaalbaar te houden en snel te kunnen gebruiken. Daarnaast zijn de locaties onderzocht op diverse criteria, zoals spreiding, belemmeringen, ruimtelijke impact, bereikbaarheid en voorzieningen. Uit dit onderzoek kwamen deze zeven locaties als beste naar voren. In totaal zijn 40 locaties onderzocht, waaruit deze zijn gekozen'.

Meedenken
Bij de keuze voor de zeven locaties is nadrukkelijk gekeken naar een goede spreiding. Niet in elke kern bevinden zich locaties die aan de gestelde criteria voldeden. De gekozen locaties geven een zo groot mogelijke spreiding, waarbij de kernen De Bilt, Bilthoven en Hollandsche Rading aan bod komen. De hoofdlijn van de participatie is dat omwonenden en belanghebbenden binnen kaders kunnen meedenken over de plannen. Het College wil dit doen door in werksessies gezamenlijk conceptplannen uit te werken.

Bezwaren
Een aantal bewoners van de huur- en koopwoningen gelegen aan het Burgemeester Fabiuspark is behoorlijk geschrokken van het voornemen om op het grasveld, dat thans nog als bestemming groen kent, 6 tijdelijke woningen te plaatsen: 'Door het plaatsen van deze woningen, wordt er wederom een stuk van het groen van ons afgenomen, waardoor het speelterrein voor de kinderen nog meer afneemt. Eerder was hier al sprake van bij de uitbreidingen en verbouwingen aan het gemeentehuis. Wij gaan niet akkoord met de plannen. Wij zullen als bewoners van de koopwoningen planschadeclaims indienen voor de waardevermindering die bij doorgang van uw plannen in de aankomende (maximaal) 10 jaar zal voortvloeien bij de verkoop van onze woningen. Het is een goed idee als gemeente de woningnood aan te pakken, maar tijdelijke woningen/ containers plaatsen voor een periode van maximaal 10 jaar lost de woningnood niet op. De winst van 6 kleine woningen weegt niet op tegen het verdwijnen van een veelgebruikt speel- en sportveld en woongenot van zeer veel direct en indirect omwonenden. Het voorgenomen besluit wordt verdedigd als een goedkope snelle optie voor de gemeente maar kan aanzienlijke financiële schade berokkenen aan direct omwonenden die hun huis (moeten) verkopen in de aankomende 10 jaar. Dit is niet rechtvaardig. De veiligheid van de vele kinderen die spelen op het veld komt in gevaar nu er meer auto's aan en af kunnen rijden en moeten keren op een kort stuk wegdek'.

Gregoriuslaan
Het Oude Biltsche Meertje, gelegen naast de Theresiaschool aan de Gregoriuslaan, wordt als het aan het College van B&W ligt, binnen zes maanden voorzien van zes woningen en een toegangsweg. Buurtbewoners hebben begrip voor de noodzaak voor het huisvesten van statushouders, maar stellen een groot aantal vragen bij de voorgestelde locaties. Betere alternatieven zijn volgens meerdere bewonersgroepen in de gemeente beschikbaar. 'In Bilthoven Noord is dit bijvoorbeeld de Oude Theresia school. Ook in andere wijken van de gemeente zijn er mogelijke alternatieven. De gemeente heeft alle locaties waar op termijn structureel gebouwd kan worden niet overwogen en buiten de studie voor tijdelijke huisvesting gehouden. Ondertussen zijn de plannen voor structurele bouw niet uitgewerkt, ondoorzichtig en zijn de meer-jaren perspectieven onduidelijk. De gemeente is volgens de bewonersgroep Biltsch Meertje nalatig geweest bij het ontwikkelen van de sociale woningbouw en gaat nu ineens te haastig te werk. Daarbij gaat ze voorbij aan goedkopere mogelijkheden, partnerschappen met bijvoorbeeld de rijksoverheid en hergebruik van bestaande bouw. Sinds 2009 staat de Oude Theresiaschool leeg, terwijl daar prima spoedopvang kan plaatsvinden. Woonunits kunnen zelfs op het schoolplein worden geplaatst. De gemeente wordt opgeroepen om inzicht te geven in hun bouwplannen aldaar. Wanneer er geen sprake is van een spoedige ontwikkeling voor de oude Theresiaschool wordt de gemeenteraad opgeroepen deze locatie voor te stellen in plaats van het Oude Biltsche meertje. Het veldje vervult een belangrijke functie in de buurt. Het is bij calamiteiten de noodroute voor de school en BSO, NS en de winkels van het Kleine dorp (Bilderdijklaan). De huidige verkeerssituatie, met veel fietsverkeer uit het tunneltje, is reeds onveilig. Met een extra weg met parkeervoorzieningen wordt de situatie levensgevaarlijk. Er dreigt een verkeersinfarct en de kinderen worden de dupe. Stel besluitvorming uit, geef de burger en de raad inspraak, onderzoek alternatieven, ook met particuliere ontwikkelaars en werk aan draagvlak'.

Formulier
Een reactieformulier bood bezoekers de gelegenheid te reageren op het voornemen tijdelijke woningen te realiseren. Voorafgaand aan het nemen van een besluit door het College van burgemeester en wethouders, ontvangt het college een overzicht van de reacties, die via de formulieren zijn binnengekomen. Daarnaast worden ook de punten meegenomen die genoemd zijn via mail en in (telefonische/persoonlijke) gesprekken. Projectwethouder Madeleine Bakker verklaarde na de eerste van de twee avonden: 'De inbreng van de 10 belangenorganisaties uit de wijken, die ik gesproken heb, de reacties van bewoners en de standpunten van de gemeenteraad over ons voorgenomen besluit zullen -samen met alle schriftelijke reacties- meegewogen worden bij de definitieve besluitvorming'.

HvdB Fabius.jpg

HvdB HRoverleg.jpg

Vragen aan de project-wethouder van de delegatie uit Hollandsche Rading.

HvdB Biltsch Meertje.jpg

Aandacht voor de situatieschets van de locatie 'Biltsch Meertje'.

HvdB Alle aandacht.jpg

De situatieschetsen van alle locaties worden aandachtig bekeken.

Meer berichten