Logo vierklank.nl
Drie groepen discussiëren over het jaarthema 'Zorgzame wijken'.
Drie groepen discussiëren over het jaarthema 'Zorgzame wijken'.
Politiek

Diepgaande discussie over jaarthema bij Platform Respectvol Samenleven

De halfjaarlijkse vergadering van het al ruim 10 jaar bestaande 'Platform Respectvol Samenleven' vond donderdag 23 november jl. in de sportkantine van SV Irene plaats. Het was jammer, dat van de 50 aan het Platform deelnemende maatschappelijke organisaties er slechts zo'n 10 aanwezig waren. Interim-burgemeester Bas Verkerk woonde een deel van de bijeenkomst bij.

door Rob Klaassen

Ondanks dit geringe aantal had de kwaliteit en intensiteit waarmee werd gediscussieerd hier weinig onder te lijden. Een discussie, die voornamelijk ging over hoe het jaarthema 'Zorgzame wijken' in de breedste zin van het woord kan worden vorm gegeven.

Oprichting
Het Platform Respectvol Samenleven is opgericht na de moord op Theo van Gogh. Een van de oprichters Frans Poot: 'We waren toen bang dat deze moord wel eens ontwrichtend zou kunnen uitwerken op de Biltse samenleving. In het slechtste geval zouden verschillende bevolkingsgroepen met elkaar in conflict kunnen raken. Om dit te voorkomen is toen in sneltreinvaart het 'Platform Respectvol Samenleven' opgericht. In het Platform zijn vrijwel alle Biltse maatschappelijke organisaties vertegenwoordigd. De bedoeling is dat iedere inwoner van De Bilt zich vertegenwoordigd voelt door dit Platform. Er is toen gelukkig niets gebeurd. Wellicht heeft het Platform daar toen een bijdrage aan geleverd'.

Themadag
De voorzitter van het Platform Gert Landman gaf aan, dat op 10 november 'de dag van Respect' in De Bilt zeer succesvol is verlopen. Er zijn die dag door veel mensen gastlessen op scholen gegeven. Er bestond veel belangstelling voor deze lessen bij de leerlingen en er werd veel gediscussieerd. Ook interim-burgemeester Bas Verkerk onderschrijft dit. Hij heeft een les verzorgd in een groep 8, die hij als uiterst positief heeft ervaren.

Ieder jaar wordt bij het Platform gewerkt vanuit een jaarthema. Dat thema was vorig jaar 'Vluchteling onder dak'. Voor 2017 stelt het bestuur voor het thema 'Zorgzame wijken' te kiezen. Een aantal daarbij te formuleren vragen zijn: 'Wat maakt een wijk je buurt?', Wat maakt een wijk zorgzaam?' en 'Wat gaat jouw organisatie hieraan bijdragen?'

Groeten
De aanwezigen gingen vervolgens in groepen uit elkaar om het jaarthema nader uit te werken om zo te komen tot een meer concrete invulling en uitwerking ervan. In welke concrete vorm moet dit worden gegoten, waar moet je beginnen, hoe moet je het gaan aanpakken, e.d. Vraagt bijvoorbeeld niet elke wijk om een andere aanpak? En niet onbelangrijk: wie wordt de trekker van het jaarthema?

Na een lange en diepgaande discussie was eigenlijk de belangrijkste conclusie dat de kern van het probleem met zorgzame wijken is: hoe krijgen we een 'wij- gevoel' in een wijk? Pas als dat er is, kun je van start gaan. Al het andere komt erna. Vanuit dat 'wij-gevoel" kan iets als trots op je wijk ontstaan. Ook was de conclusie dat het qua architectuur nu eenmaal zo is dat de ene wijk zich meer leent voor onderlinge ontmoetingen dan de andere. Bijvoorbeeld doordat er een pleintje is, een kinderspeelplaats, een heemtuin, een school e.d. Iedereen onderschreef echter de stelling dat alles eigenlijk begint met het elkaar groeten. Dat is het ultieme begin van respect voor elkaar. Van daaruit kunnen er dan verdere contacten worden uitgebouwd b.v. via een buurtapp.

Sexy
Ook is gesuggereerd om de naam van het jaarthema 'Zorgzame wijken' te veranderen en het een wat meer 'sexy'-uitstraling te geven. Bijvoorbeeld: 'de wijk dat ben je zelf' of 'hallo buurvrouw/buurman'. Ook worden suggesties gedaan voor buurtbarbecues, buurtzorg e.d. Maar steeds weer: 'het staat of valt met het aanwezig zijn een 'wij-gevoel'. De rol van het Platform zal er een zijn om initiatieven te signaleren en ook om vanuit het netwerk van het Platform wijken in contact te brengen met bepaalde mensen of organisaties om hen zo verder te helpen in het bevorderen van de sociale cohesie. Concreet zullen twee mensen vanuit het Platform zich de komende tijd gaan bezig houden om het jaarthema meer handen en voeten te geven; Masha Cazemier en Annet Meeuws. Daarnaast zullen de afwezige organisaties worden benaderd om hen alsnog te interesseren en te betrekken bij het jaarthema. 28 juni is de volgende bijeenkomst gepland. Gehoopt wordt dat het tegen die tijd in de wijken zal bruisen van activiteiten.

Meer berichten