Logo vierklank.nl
Westbroek

Verslag van Dorpsberaad Westbroek

Hieronder de onderwerpen welke behandeld zijn in de vergadering van november 2016.

Gebiedsgericht werken

Gemeente De Bilt wil het Wijk- en Dorpsgericht Werken anders inrichten. Dit nieuwe Gebiedsgericht Werken (GGW) gaat uit van meer participatie vanuit de bewoners. Voor het Dorpsberaad ontstaat er meer een verbindende rol dan een uitvoerende rol. Eind februari zal er middels een bijeenkomst in het Dorpshuis voor het hele dorp meer uitleg gegeven worden welke mogelijkheden er hierdoor ontstaan om lokaal maatwerk te leveren.

Onderhoud Burg. Huydecoperweg

Ondanks de keiharde toezegging van Gemeente De Bilt dat op 29 augustus gestart zou worden met het onderhoud aan de Burg. Huydecoperweg is er weer uitstel gekomen. Stedin heeft te laat benodigde vergunningen aangevraagd waardoor er 2 á 3 weken vertraging is opgetreden. Wethouder van Hulst gaf aan het feit te betreuren dat dit project, dat al 3 jaar loopt, nu nog niet van start gegaan is.

Riolering nieuwbouw

Voor het rioleringsprobleem in de (nieuwe) nieuwbouw wordt voor de betreffende bewoners een informatieavond georganiseerd in het Dorpshuis op 21 november. De bewoners zijn hierover reeds per brief geïnformeerd en zouden tijdens deze avond twee mogelijke oplossingen gepresenteerd krijgen. Aangezien deze oplossingen er nog niet lijken te zijn en het Dorpsberaad ook niet gekend is in de planfase zal het Dorpsberaad wel aanwezig zijn op deze avond, maar niet samen op trekken met Gem. De Bilt.

Woningbouw

De SSW wil graag 5 woningen bouwen op de Holsblokkenweg en is in afrondende fase met Gemeente De Bilt over de aankoop van grond, deze aankoop zou voor 31 december gerealiseerd moeten zijn zodat de huizen in 2017 gerealiseerd worden. In tegenstelling tot eerdere beloften heeft wethouder Mieras aangegeven dat deze woningen bestemd zijn voor sociale huur. Dus geen mogelijkheid tot koop. Dit tot teleurstelling van het Dorpsberaad die zich hier wel steeds hard voor heeft gemaakt.

Inzake locatie Schuurman (levensloopbestendige huizen) wordt gerekend aan de financiële haalbaarheid nu het gehele plan binnen de rode contour gerealiseerd dient te worden. Indien het haalbaar blijkt zal er een principeverzoek ingediend worden bij de gemeente.

Voor locatie van Wijnen (12 kavels en 5 starterswoningen) is een principeverzoek ingediend. Gemeente De Bilt heeft dit in behandeling. Het Dorpsberaad heeft nogmaals aangegeven dat in het kader van de doorstroming de starterswoningen niet gelijktijdig gerealiseerd dienen te worden en bij voorkeur twee-onder-één-kap woningen hiervoor in de plaats ziet.

Voor alle bouwprojecten geldt dat ze gefaseerd uitgevoerd dienen te worden zodat de juiste huizen op juiste moment voor Westbroek beschikbaar komen.

Verkeersveiligheid

De wijkcontactambtenaar laat weten dat er weer een controle voorbereid wordt op de Korssesteeg inzake de gesloten verklaring.

Verder is er overleg tussen de school en gemeente De Bilt om gezamenlijk een campagne over verkeersveiligheid te houden. Tenslotte wordt er gevraagd of er borden met '60 km/u' geplaatst kunnen worden op zowel de Kerkdijk als Dr. Welfferweg. Voor veel automobilisten is niet bekend dat dit de maximale snelheid is op deze wegen.

Ten slotte heeft het Dorpsberaad bij Programmabureau Utrecht-West aangegeven dat het afvoeren van de grond uit de polders inzake Natura 2000 niet tijdens die momenten dient plaats te vinden dat de kinderen van en naar school gaan.

Overig

Op onze website www.dorpsberaadwestbroek.nl  vind u aanvullende informatie over tal van onderwerpen die regelmatig terugkomen op onze agenda. U kunt ook zelf uw mening geven en vragen stellen.  

Meer berichten