Logo vierklank.nl
Erik den Hertog met z'n beide kinderen en de dagopbrengst aan luiers.
Erik den Hertog met z'n beide kinderen en de dagopbrengst aan luiers.
Algemeen

Nieuw afvalbeleid na de zomer in 2017

De gemeenteraad heeft donderdag 29 september ingestemd met het 'Beschikbaar stellen investeringskrediet aanpassen afvalinzameling' voor het Afvalinzamelingsplan 2016-2020. Voor deze aanpassing is een gedragsverandering noodzakelijk voor het inzamelen van afval.

door Rob Klaassen

Het is de bedoeling, dat het nieuwe inzamelingsplan na de zomer van 2017 ingevoerd gaat worden. Het streven van het gemeentebestuur is om aan te sluiten bij de landelijke doelstelling. Die doelstelling is om 75% hergebruik van het huishoudelijk restafval (grijze-bak-afval) te hergebruiken. Om dit te realiseren moeten huishoudens de helft minder restafval gaan produceren. Tot op heden hebben huishoudens gemiddeld 200 kg restafval per jaar. Dit moet dan zijn teruggebracht tot 100 kg. Met ingang van het najaar 2017 zal het restafval eens per drie weken worden opgehaald. In het najaar van 2018 zal hiervoor een evaluatie plaatsvinden. Na een positieve uitslag zal het ophalen van het restafval dan verder worden teruggebracht tot eens in de 4 weken.

PMD
Om op 100 kg restafval te bereiken zal aan ieder huishouden een PMD-container (Plastic, Metaal, Drinkkartons) worden verstrekt: een container, die uitsluitend te recyclen afval bevat en eens per 14 dagen zal worden opgehaald. Dit PMD-afval bevat grondstoffen voor nieuwe producten. Hiervoor ontvangt de gemeente geld, waardoor idealiter de afvalstoffenheffing voor de burgers naar beneden zou kunnen worden bijgesteld.

Wethouder Anne Brommersma stelt, dat de gemeente De Bilt bepaald niet voorop loopt met dit nieuwe afvalbeleid: 'We zitten bij de lage middenmoot'. Bovendien valt het nieuwe afvalbeleid binnen het door de gemeenteraad eerder vastgestelde duurzaamheidsprogramma 2015-2018. 'Maar het zal voor iedereen wennen zijn'. Menno Boer (SP): 'De gemeente zal de drie V's uit de kast moeten trekken. Voorlichting, Voorlichting en Voorlichting'. De wethouder verzekert dat iedereen nauw bij de invoering van dit nieuwe afvalbeleid zal worden betrokken. Dit geschiedt o.a. door dorpsraden, verenigingen en andere clubs hierbij direct te betrekken. 'Bij iedereen moet de knop om. Een ander afvalgedrag zal moeten worden aangeleerd'.

Luiers
Wij werden benaderd door Erik den Hertog (commissielid van Bilts Belang) en vader van twee heel jonge kinderen. Van deze kinderen is er één alleen 's nachts onzindelijk en de ander nog volledig (dag en nacht). Erik: 'Ik produceer per week twee afvalzakken van 20 liter aan luiers. Luiers kunnen tot op heden niet worden gerecycled en dus vallen ze onder het restafval. Restafval wordt verbrand. Ons gezin produceert 40 liter luiers per week. Dat is 160 liter luiers per 4 weken. In het afvalplan van de gemeente wordt aan ieder gezin een container voor restafval verstrekt van 140 liter, die dus op termijn eens per 4 weken wordt geleegd. Voor mij is dat dus te weinig. Een ander probleem is, dat luiers vanwege de stank onmogelijk 4 weken te bewaren zijn'.

Kwestie
De luierkwestie werd tijdens de gemeenteraadvergadering aangekaart door mevrouw Middleton (Bilts Belang). Zij pleitte ervoor om speciale luiercontainers te verstrekken aan huishoudens die luiers gebruiken. Tijdelijk voor ouders met jonge kinderen en permanent aan degenen die dat nodig hebben. Haar voorstel kreeg onvoldoende steun. De wethouder zei dat dergelijke containers niet bestaan en zij stelde voor om de luiers in een plastic zak te doen. Ook zei ze dat iedereen 'met luiers' deze kunnen inleveren bij peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. Erik den Hertog: 'Ik nodig de wethouder graag uit om eens aan zo'n plastic iets te komen ruiken, dat 4 weken op zo'n 25 graden buitentemperatuur is opgeslagen. Bovendien zien de kinderdagverblijven al die inwoners aankomen met hun kilo's luiers. De kinderdagverblijven moeten zelf voor het ophalen en verwerken van die luiers betalen. Hij lijkt me dan ook sterk, dat ze die luiers zo maar in ontvangst zouden willen nemen. Ik vind het ook buitengewoon vreemd, dat een groot deel van de gemeenteraad zo gemakkelijk met dit probleem omgaat. Kennelijk is men de luiertijd totaal vergeten. Men is zelf al uit de kleine kinderen en zelf nog niet toe aan het gebruik van luiers. M'n hoop is nu gevestigd op de toezegging van de wethouder, dat zij bij problemen voor maatwerk zal gaan zorgen. Dat hier sprake is van een niet te onderschatten probleem mag duidelijk zijn. Op dit moment rest ons niets anders dan afwachten op de uitwerking van de plannen'.


Naschrift
Wij hebben getracht na te gaan hoe de stand van zaken in het nieuwe afvalbeleid voor luiers is. Bij de Nederlandse Vereniging Reinigings Diensten (RVRD) werd ons meegedeeld dat het bij de verwerking van luiers thans nog niet mogelijk is om deze te recyclen. Tot op dit moment is het dus nog gewoon restafval, dat dus verbrand wordt. Luiers bestaan uit een slimme combinatie van papier en plastic. Hierdoor absorberen luiers vocht, waarbij zowel de boven- als de onderkant droog kunnen blijven. Een complicerende factor is dat bij gebruikte incontinentieluiers veel sporen van medicijnen worden aangetroffen.

Ons is gebleken dat bij veel gemeenten, die al werken volgens dit nieuwe inzamelsysteem, de inzameling van luiers zo is geregeld, dat inwoners hun luiers opslaan in speciale luierzakken. Deze luierzakken worden vervolgens in luiercontainers gedeponeerd die bij hen in de buurt zijn geplaatst. Op die manier is het mogelijk de luiers weg te brengen zonder dat de privacy wordt aangetast.

Rob Klaassen

Meer berichten