Logo vierklank.nl
Arjen Gerritsen met de Erepenning van de gemeente De Bilt.
Arjen Gerritsen met de Erepenning van de gemeente De Bilt.
Politiek

De Bilt zwaait burgemeester Arjen Gerritsen uit

door Guus Geebel

Politie- en brandweermensen vormden op 22 september een erehaag toen Arjen en Coby Gerritsen de Mathildezaal van het gemeentehuis binnenkwamen. De Koninklijke Biltse Harmonie zorgde daarbij voor muziek. Direct daarna ontstond er een lange rij wachtenden om afscheid van het burgemeestersechtpaar te nemen.

Eerder die middag nam Gerritsen tijdens een buitengewone gemeenteraadsvergadering officieel afscheid als burgemeester van de gemeente De Bilt. Hij noemt in zijn openingswoord het voorzitten van een raadsvergadering het hoogtepunt van de maand. 'Het is een van de kerntaken die de gemeentewet opdraagt aan een burgemeester. Ik beleef buitengewoon veel plezier aan het voorzitten en leiden van raadsvergaderingen.' De functie van burgemeester vindt hij een scharnier tussen het college aan de ene kant en de raad aan de andere kant. 'De positie van de burgemeester levert, mits verstandig benut, een belangrijke bijdrage aan het functioneren daarvan. De raadsvergaderingen vormen de kern van de lokale democratie en is het ontmoetingspunt van raad, college en burgemeester.' Na de opening draagt hij het voorzitterschap over aan plaatsvervangend voorzitter Frans Poot.

Verbindend
Commissaris van de Koning Willibrord van Beek is de eerste spreker. Hij schetst de loopbaan van Gerritsen en is van mening dat je met zo'n cv voor de dag kunt komen. Van Beek kent Arjen Gerritsen al jaren. Hij noemt hem een burgemeester die het ambt met trots draagt, een burgervader in de beste zin van het woord. Hij vertelt dat Gerritsen bij zijn afscheid in Haren in een interview zei dat een gemeente eigenlijk moet worden aangeduid met het woord gemeenschap. 'Dat karakteriseert hem, hij wil zowel binnen als buiten de gemeenteraad verbinden. Verbindend bent u in de eerste plaats in de raad en het college.' De commissaris roemt de geweldige dossierkennis van de burgemeester. 'Dit maakt u tot een gesprekspartner van formaat.'

Regio
Het verbaast Van Beek niet dat Gerritsen vaak complimenten krijgt op de toespraken die hij houdt. 'U verdiept zich in het publiek, schrijft de toespraken zelf en raakt daarmee de harten van mensen. Met veel gevoel heeft u ingrijpende gebeurtenissen begeleid, zoals de moord op oud-minister Els Borst en de explosie van de bunker op Larenstein.' Hij gaat ook in op het werk dat Gerritsen heeft verricht voor de regio en de provincie. 'Op gemeentelijk niveau zijn er mede door uw inzet spoortunnels gekomen, het resultaat van veel lobbywerk bij onder meer de provincie en het Rijk. Een bijzondere prestatie voor een middelgrote gemeente als De Bilt.'

Thuiskomen
De commissaris noemt ook zijn inzet voor Utrecht Science Park Bilthoven. 'Regionaal leverde hij een aanzienlijke bijdrage als portefeuillehouder Vervoer en Infrastructuur bij het BRU. De Uithoflijn is een van de meest in het oog springende projecten waar hij zijn schouders onder heeft gezet.' Van Beek zegt nog steeds de vruchten te plukken van zijn voortreffelijke manier van werken als informateur van het college van Gedeputeerde Staten. 'Hij heeft zich ontwikkeld tot een gezaghebbend bestuurder. Een man van talenten waar de gemeente, de regio en de provincie dankbaar gebruik van hebben gemaakt.' 'Men gaat op reis om thuis te komen', schreef Godfried Bomans. 'U heeft deze stap letterlijk genomen.'

Waardigheid
Wethouder Hans Mieras die namens het college spreekt, noemt Arjen Gerritsen een buitengewone burgemeester. 'Er zijn drie kwaliteiten waaraan een burgemeester moet voldoen: burgervaderschap, hoofd veiligheid en de rol van voorzitter van raad en college. Burgervaderschap heeft te maken met zichtbaarheid bij vreugde en tegenslag. Gerritsen is er altijd als dat nodig is. Hij is zichtbaar, zeer welbespraakt en weet met zijn woorden mensen echt te raken. Hij weet ze te verbinden en geeft ook iets mee om over na te denken. Dat is knap als je dat kunt. Arjen Gerritsen is streng als het nodig is en staat voor de waardigheid van het ambt. Bij de opening van een nieuw zwembad zul je hem niet in zijn zwembroek zien staan.' Over zijn rol als voorzitter zegt Mieras dat Gerritsen niet van gedoe houdt. 'Dat komt voort uit een verantwoordelijkheidsbesef voor de waardigheid van het bestuur als geheel.' Hans Mieras noemt hem dienstbaar en bescheiden. 'Geef hem een portefeuille en de voormalige wethouder wordt in hem wakker. Hij heeft op een aantal dossiers het verschil gemaakt.'

Gedrevenheid
Frans Poot spreekt namens de gemeenteraad de burgemeester toe. De al door vorige sprekers genoemde kwaliteiten komen ook in zijn verhaal naar voren. De rol van de burgemeester als crisismanager noemt hij heel bijzonder. 'De noodopvang van vluchtelingen werd adequaat opgepakt en verliep mede door zijn optreden nagenoeg vlekkeloos. Gerritsen was intensief betrokken bij het Platform Respectvol Samenleven. In de toespraken op 4 mei en 15 augustus was hij in staat het gebeuren van toen in het perspectief van deze tijd te plaatsen. Uitsluiting, discriminatie en stigmatisering zijn voor hem onacceptabel.' Zijn betogen in de raad vond Poot wel eens aan de lange kant. Hij prijst zijn enorme gedrevenheid. 'Arjen Gerritsen is een boegbeeld dat deze gemeente glans heeft gegeven.' Namens de raad en de wethouders reikt hij hem de Erepenning van de gemeente De Bilt uit. Het is de hoogste onderscheiding die de gemeente kent en die zelden wordt uitgereikt.

Geen eiland
Arjen Gerritsen dankt de raad en de wethouders voor het toekennen van de Erepenning. Ook dankt hij het comité dat zijn afscheid heeft voorbereid. 'Het is een bijzondere ervaring om na negen jaar afscheid te nemen van de gemeente De Bilt. Het is wel een gezocht afscheid, dus sta ik hier zonder een spoortje van twijfel.' Hij dankt de leden van de gemeenteraad voor het getoonde vertrouwen. 'De raad is het hoofd van de gemeente en is het fundament waarop het gemeentelijk bestel is gebouwd. Alle medewerkers zijn onderworpen aan het vertrouwen dat u leden van de raad in hen wilt stellen. Houd oog voor elkaar ook als de verschillen groot zijn.' Hij noemt De Bilt is geen eiland. 'Dit is een stadsregio die bepalend is voor het welzijn en de welvaart van onze inwoners. In toenemende mate worden wij beïnvloed door ontwikkelingen die zich elders in het stedelijke gebied voordoen.'

Versterken van relaties
De kennisintensieve bedrijvigheid in de stad en de regio noemt Gerritsen een belangrijke ontwikkeling. Hij is gelukkig met het aanhaken bij de ontwikkeling van het Utrecht Science Park en de inzet om het station Bilthoven in te bedden in het stedelijke ov-netwerk. Het beheren en versterken van relaties met de provinciale en de centrale overheid naar het nationale en internationale bedrijfsleven, vindt hij van groot belang. 'De belangrijkste sleutel om als gemeente De Bilt zelfstandig de lokale en regionale belangen te kunnen blijven afwegen ligt besloten in onze bereidheid om ruimte te bieden aan voor de regio belangrijke initiatieven op het gebied van economie en bereikbaarheid.' Speciale aandacht heeft hij voor de vele vrijwilligers die zich inzetten om het leven van anderen een stuk mooier te maken. Met het overdragen van de ambtsketen aan locoburgemeester Hans Mieras en een woord van dank aan alle aanwezigen beëindigt Arjen Gerritsen zijn laatste raadsvergadering in de gemeente De Bilt.

Meer berichten