Oeverzone met egelskop, liesgras en bloeiende kattenstaart.
Oeverzone met egelskop, liesgras en bloeiende kattenstaart.

Rietontwikkeling in volle gang

Algemeen Natuur & Milieu

Het Utrechts Landschap heeft als eigenaar van de Hooge Kampse Plas opdracht gegeven om deze voormalige zandwinplas en stortplaats om te vormen tot een prachtig natuurgebied.

De Hooge Kampse Plas is begin jaren '70 ontstaan door zandwinning voor de aanleg van de A27. Er bleef een diepe plas over die na de zandwinning is gebruikt voor het storten van bedrijfsafval (1974-1977) en baggerspecie uit het Amsterdam-Rijnkanaal (1978-1979). De bedoeling was om de plas weer als weiland op te leveren, maar de stank die de plas toen produceerde, heeft er voor gezorgd dat men toen is gestopt. In combinatie met de steile oevers, leverde deze situatie nauwelijks waarde voor de natuur op. Mede om de ecologische waarde van de plas te verhogen is dit zogenaamde verondiepingsproject gestart, waarbij onder meer de verontreinigde bodem wordt afgedekt. De natuurontwikkeling bij de plas bestaat met name uit het maken van eilanden, flauwe oevers met riet en ondiep water (circa 1,5 meter diep) aan de noordzijde van de plas, waardoor waterplanten op de bodem kunnen groeien. De zuidzijde blijft diep, minimaal 10 meter. Deze dieptesprong is een extra waarborg voor behoud van helder water nu en in de toekomst. Van belang voor de div soorten eenden, die al duikend en op zicht hun voedsel moeten zoeken. Een belangrijk onderdeel is de aanvulling van de steile oever langs het fietspad, waardoor weer een stabiele oever ontstaat, die niet afkalft en het fietspad kan worden behouden.

Ontwikkeling
De natuurontwikkeling in de oeverzone aan de Noord - Oostzijde, die in 2014 is opgeleverd, is eind augustus door ecologen van Blikonderwater in beeld gebracht. Meest voorkomende plantensoorten zijn riet, liesgras en egelskop. Tevens is fraai bloeiende kattenstaart aanwezig en ook zwanenbloem komt veel voor. De rietontwikkeling is nog in volle gang, op diverse locaties werden lange uitlopers van riet aangetroffen. Uiteindelijk doel is dat er voldoende stevig riet ontstaat voor de vestiging van o.a. de grote karekiet. Ook voor vogels is de plas in alle seizoenen een aantrekkelijke verblijfplaats. Door de verondiepingswerkzaamheden sinds mei 2010 is de dynamiek in en rond de plas sterk toegenomen en dat heeft effecten op de aanwezige en/of waarneembare vogelsoorten. De Hooge Kampse Plas wordt al sinds 1991 door Utrechtse vogelaars intensief onderzocht. Zo heeft Kees Rozier (Kees Rozier overleed in augustus 2015,red.) jarenlang van de op en rond de plas aanwezige vogels genoten en heeft deze geregistreerd. Op 22 juni 2016 is een herinneringsbank voor Kees formeel geopend aan de noordzijde van de plas. Enkele deskundige vogelaars doen sinds 2015 gericht onderzoek naar trekvogels op/rond de plas, waarbij soms bijzondere soorten ontdekt worden. Leuke soorten die hier in 2016 zijn waargenomen , betreffen: krooneend, reuzenstern, blauwborst, temminck's strandloper, visarend en wielewaal. In deze week worden vooral 'kleine lijsters' opgemerkt: paap, tapuit en roodborsttapuit.

Flora & Fauna
Door ecologen van Stichting Het Utrechts Landschap wordt nauwgezet gevolgd of bij de uitvoering van de werkzaamheden de belangen van flora en fauna worden gerespecteerd. Hierbij wordt ook dankbaar gebruik gemaakt van de vele waarnemingen die door, vaak zeer deskundige, vogelliefhebbers van de Vogelwacht worden doorgegeven. Waarnemingen van verstoringen of bijzondere flora en fauna kunnen worden doorgegeven aan de boswachter Hans Hoogewerf (06 51230679). Via de website www.utrechtslandschap.nl kan men geïnformeerd worden over de laatste ontwikkelingen.