Wethouder Van Hulst gaat de mogelijkheid om snelheidsremmers te realiseren bij het Dr. Letteplein met het verkeersplatform gespreken.
Wethouder Van Hulst gaat de mogelijkheid om snelheidsremmers te realiseren bij het Dr. Letteplein met het verkeersplatform gespreken.

Uit de raad van 21 april

Algemeen Politiek

Uit de raad van 21 april

door Guus Geebel

Woonbeleid
De gemeenteraad gaat unaniem akkoord met de notitie aanvullend woonbeleid 2015-2020. Hanneke de Zwart (D66) vraagt het college in een motie te onderzoeken waar levensbestendige huurwoningen tussen € 710 en € 1000 of goedkope koopwoningen gebouwd kunnen worden om doorstroming te bevorderen. Henk Zandvliet (GroenLinks) vraagt het college een notitie alternatieve woonvormen op te stellen en mogelijkheden voor Tiny Houses te verkennen. Wethouder Jolanda van Hulst zegt dat op te willen pakken en in het vierde kwartaal daarover te zullen rapporteren. Beide moties worden met algemene stemmen aangenomen.

Dr. Letteplein
Het voorstel om een krediet vast te stellen voor de reconstructie van het Dr. Letteplein wordt met algemene stemmen aangenomen. Peter Schlamilch (Beter De Bilt) vraagt in een motie de mogelijkheid van snelheidsremmers bij het Dr. Letteplein te onderzoeken. Wethouder Van Hulst zegt toe dit met het verkeersplatform te gaan bespreken. De motie wordt aangenomen.

Hamerstukken
De raad stemt in met: de inbreng van B en W voor de ruimtelijk-economische koers van het Netwerk U10, met het bestemmingsplan Prins Hendriklaan 28-30 Bilthoven, met de beschikbaarstelling van extra krediet voor renovatie van De Vierstee, het benoemen van raadsrapporteurs verbonden partijen, het verslag van de besloten vergadering van 31 maart en stelt de begrotingswijzigingen vast.

Schapenwei
Menno Boer (SP) vraagt het college in een voorstel om te onderzoeken of er sociale huurwoningen en vrije sector huurwoningen op de Schapenwei van het RIVM terrein gebouwd kunnen worden. Krischan Hagedoorn (PvdA) pleit ervoor daar een ecowijk te realiseren. Wethouder Hans Mieras zegt dat het bestemmingsplan de meest recente uitspraak over dit gebied door de raad is. 'Dat is in 2014 vastgesteld en heeft een agrarische bestemming. Als die bestemming wordt logelaten, dan zegt de Structuurvisie dat een invulling binnen de life science as daar het meest voor de hand ligt.' Het voorstel krijgt steun van de raad. De fracties van VVD, D66 en GroenLinks stemmen tegen.

Beeldentuin
Peter Schlamilch (Beter De Bilt) roept in een voorstel het college op zich in te spannen om de beeldentuin Jits Bakker voor De Bilt te behouden. Christiaan van Nispen tot Sevenaer (VVD) vraagt of de plek van de beelden kan worden aangewezen als landschapsmonument. Wethouder Hans Mieras zegt dat de gemeente blij is met de beelden, maar er geen eigenaar van te zijn. De beelden staan ook niet op grond van de gemeente. De wethouder ondersteunt de strekking van het voorstel en wil met de provincie Utrecht en het Utrechts Landschap in gesprek gaan. Frans Poot (D66) kondigt een petitie aan met als doel de beeldentuin voor de gemeente te behouden. Het voorstel wordt aangenomen, de SGP en ChristenUnie stemmen tegen.

!