Logo vierklank.nl

Wethouder Anne Brommersma heeft het Jaarverslag van de Wmo Advies Raad De Bilt in ontvangst genomen. 'Ik ben blij met deze raad en neem hun adviezen serieus. Ons contact is goed en de overleggen verlopen naar wens'.
Wethouder Anne Brommersma heeft het Jaarverslag van de Wmo Advies Raad De Bilt in ontvangst genomen. 'Ik ben blij met deze raad en neem hun adviezen serieus. Ons contact is goed en de overleggen verlopen naar wens'.
Algemeen

Blik op werk WMO Advies Raad De Bilt

Maandag 11 april bood de Wmo Advies Raad De Bilt in de persoon van voorzitter Hans Voogt, het jaarverslag 2015 aan wethouder Anne Brommersma aan. In het jaarverslag wordt teruggekeken naar 2015 maar ook wordt naar (on-)mogelijkheden in 2016 vooruitgeblikt.

door Marijke Drieenhuizen

De Wmo Advies Raad De Bilt is in 2007, gelijk met de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) ingesteld als een onafhankelijke adviesraad van het College om de belangen van burgers die betrokken zijn bij maatschappelijke ondersteuning, te behartigen. Met name gaat het daarbij om jongeren, mensen met een beperking, allochtonen, ouderen, mantelzorgers en vrijwilligers. In 2015 is de wet vernieuwd en zijn veel taken van het rijk overgegaan naar gemeenten; één van de grootste stelselwijzigingen. De inzet van de nieuwe wet is o.a. mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen waarbij de gemeente indien nodig ondersteuning biedt. Naast de Wmo houdt de adviesraad zich sinds 2015 ook bezig met de transitie Jeugdzorg. Ook daarover is advies uitgebracht.

Terugblik
Al in 2014 zijn i.v.m. met de invoering van de nieuwe Wmo-wet veel zaken geregeld door de gemeente De Bilt om de overgang zo goed mogelijk te laten verlopen. De Wmo Advies Raad De Bilt heeft in dat jaar 18 adviezen uitgebracht. In 2015 is de transitie van taken afgerond; niet alleen de Wmo en de Jeugdwet, maar ook de invoering van de Participatiewet hebben plaats gevonden. De uitvoering ligt bij organisatie als Mens en zorgaanbieders. Deze stelselwijziging doet een groot beroep op de burgers van deze gemeente en in het bijzonder op de groep van mantelzorgers en vrijwilligers. Hans Voogt: 'In de oude situatie hadden burgers recht op maatschappelijke ondersteuning, nu is dat perspectief verschoven naar het versterken van de eigen kracht van de burger/vrager en daar waar nodig compensatie in de vorm van professionele ondersteuning bieden. Dat vraagt om actieve ondersteuning van deze groepen, zodat zij op hun taak berekend blijven. Op het gebied van huishoudelijke hulp liet dit zich het meest zichtbaar ervaren. Goede kwalitatieve zorg van de huishoudelijke hulp heeft ook zijn prijs en niet alleen op dit terrein. Dit speelt ook in aanpassing van de tarieven jeugdzorg, het persoons-gebonden-budget e.a. De Wmo Advies Raad vindt verantwoord inkoopgedrag door de gemeente een belangrijk onderwerp dat we op de voet volgen. In 2015 is de invoering van de wijk- en jeugdteams ter hand genomen. De transitie Jeugdzorg lijkt in samenwerking met de aanbieders behoorlijk vorm gegeven. Nadrukkelijk vragen we aandacht om het cliëntperspectief ook hier centraal een plaats te geven'.

Speerpunten en adviezen
Het terrein dat de Wmo en Jeugdzorg beslaat is breed. Binnen de Wmo Advies Raad is besloten om te gaan werken met speerpunten. Hierdoor kon er diep worden ingezoomd op belangrijke punten. De speerpunten voor 2015 waren dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking, dagopvang voor senioren, de toegang tot zorg en ondersteuning, de jeugdzorg, huishoudelijke hulp en overige voorzieningen en privacy. Er zijn dit jaar diverse gesprekken gevoerd over deze onderwerpen en er zijn vijf adviezen uitgebracht. De werkgroep Toegankelijkheid (voorheen Gehandicaptenplatform) maakt sinds twee jaar onderdeel uit van de Wmo Advies Raad. Hans Voogt: 'Hierdoor is een breder draagvlak ontstaan waardoor de belangen voor mensen met een beperking nog efficiënter en daadkrachtiger kunnen worden behartigd. Er zijn vijf adviezen uitgebracht door deze werkgroep. De leden van deze werkgroep worden verder veel proactief betrokken en gewaardeerd bij ruimtelijke inrichting vraagstukken en plannen'.

Vooruitblik
De leden van de Wmo Advies Raad hebben vaak specifieke kennis op verschillende deelgebieden. Er zijn drie leden die dit jaar stoppen omdat ze de maximale zittingstermijn hebben bereikt. Hans Voogt: 'De raad zal daarom op zoek gaan naar geschikte mensen, waarbij geprobeerd wordt om alle kernen te vertegenwoordigen. Westbroek is bijvoorbeeld nu nog niet vertegenwoordigd. De werkzaamheden van het nieuwe Sociale Team, die de toegang tot zorg en ondersteuning verzorgt, zal dit jaar kritisch gevolgd worden net als het CJG team dat dit voor de jeugd regelt. Natuurlijk willen we in gesprek blijven over de transformatie, de vernieuwde aanpak, van Wmo en Jeugdzorg. En niet in het minst de acties van de gemeente naar aanleiding van de ratificatie door Nederland van het VN verdrag voor mensen met een beperking. Hier is voor De Bilt ook nog het nodige in te doen'. Voogt noemt hierbij specifiek de toegankelijkheid van gebouwen voor mensen met een beperking , inclusief het creëren van mogelijkheden om te sporten in je eigen gemeente als inwoner met een beperking. Voogt: 'We maken ons zorgen over de afbouw van de dagopvang c.q. dagbesteding van ouderen en mensen met een beperking. Dagopvang voor senioren zie je teruglopen, mede door de eigen bijdrage. Zelfs in Maartensdijk is er geen dagopvang voor senioren meer. Terwijl juist dagopvang voor ontlasting van de mantelzorg/partner zorgt en sociale integratie bevorderd. Het wordt al met al een interessant jaar'.

Meer berichten