Henk van der Kammen (links) en Hans Los, de komende en gaande man in de VVD-fractie.
Henk van der Kammen (links) en Hans Los, de komende en gaande man in de VVD-fractie.

Uit de raad van 31 maart

Algemeen Politiek

door Guus Geebel

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 31 maart werd Henk van der Kammen uit Westbroek geïnstalleerd als raadslid voor de VVD. Hij neemt de plaats in van Hans Los die naar Friesland is verhuisd. Bij zijn afscheid wordt Hans Los toegesproken door de burgemeester, VVD-fractievoorzitter Christiaan van Nispen tot Sevenaer en Anne de Boer van GroenLinks, die hem in het Fries toespreekt.

Hans Los neemt na 3226 dagen afscheid van de raad. 'Dat is bijna negen jaar', aldus de burgemeester. Los begon veertig jaar geleden als ambtenaar bij de toenmalige gemeente De Bilt. Gerritsen noemt de ambtelijke kennis een pluspunt bij zijn functioneren als raadslid. 'Als een baken van rust was je van onschatbare waarde voor de raad. We gaan we je missen.' Verwijzend naar het aantal keren dat Hans Los afscheid van de raad nam en daarna weer terugkwam, spreekt Christiaan van Nispen van een Comeback Kid. 'Je was bij de gemeente op verschillende terreinen actief en binnen de fractie de rots in de branding waar het ging om de openbare ruimte.' Hans Los kijkt terug op mooie een periode. Hij vervulde bij tal van verenigingen en organisaties bestuursfuncties. Bij zijn dankwoord heeft hij een speciaal woord van dank en bloemen voor de bodes en de medewerkers van de griffie. Hans los was lid van de auditcommissie. De door zijn vertrek vrijgekomen plaats wordt ingenomen door Kees Lelivelt (VVD), die na schriftelijke stemming wordt benoemd als zijn opvolger.

Hamerstuk
De raad stemt bij hamerslag in met de ruimtelijke randvoorwaarden voor de herontwikkeling van de locatie Julianalaan 50 Bilthoven ten behoeve van kinderopvang 't Mereltje.

Vragenuur
Menno Boer (SP) stelt een aantal vragen over de onderhandelingen tussen de gemeente en hockeyclub Voordaan. Wethouder Anne Brommersma antwoordt dat er verschillende scenario's zijn verkend die in het bestuur van Voordaan en in het college zijn besproken. 'Dat leidde niet tot dezelfde resultaten. Het is niet juist dat op afspraken is teruggekomen. We waren in gesprek met elkaar en Voordaan heeft nee gezegd tegen een bod van de gemeente. De afspraak is nu dat we ons beiden beraden op de situatie. De gemeente kan niet garanderen dat er voor het nieuwe seizoen een nieuw veld ligt.'

Voorstellen
Dolf Smolenaers (D66) stelt voor om uit de raad rapporteurs aan te wijzen, die de gang van zaken bij gemeenschappelijke regelingen gaan volgen. Dat zouden ook commissieleden mogen zijn. Het voorstel krijgt unanieme steun.
De parkeerproblematiek op het Maertensplein wordt aanhangig gemaakt door Johan Slootweg (SGP). Om het plein vitaal te houden dient hij een voorstel in dat moet leiden tot uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen in de omgeving. Hij stelt voor om samen met de ondernemers een plan van aanpak hiervoor op te stellen. Het voorstel is verworpen.
Jette Muijsson (Beter De Bilt) stelt voor de gemeente te laten deelnemen aan een pilot om ervaring op te doen met de nieuwe Omgevingswet. Zij stelt voor in 2017 een omgevingsvisie voor de kern De Bilt op te stellen. Het voorstel is aangenomen.
De SP vraagt het college de verkeersveiligheid van de rotondes in de gemeente te evalueren. Het voorstel wordt na een handreiking van wethouder Jolanda van Hulst ingetrokken.

Met veel supporters op de publieke tribune wordt Mischa van der Heijden geïnstalleerd als commissielid voor de SP. Van der Heijden volgt de vertrekkende Chrit Obels op.
!