Logo vierklank.nl
Bilts Historisch Museum

Kroniek van het klooster

Deze abdis Henrica van Erp (omstreeks 1473-1548) schreef een kroniek van het klooster. Zie ook: http://www.hetutrechtsarchief.nl/collectie/handschriften/henrica-van-erp
Afgebeeld is het eerste blad van deze kroniek, die we alleen nog bezitten in een 17e eeuwse kopie. Er staat: Uyt seecker out boek geschreven door de hant van vrouwe Henrica van Erp, abdisse in Vrouwenclooster buyten Utrecht. Anno 1139 doe was Vrouclooster getimmert ende werden die juffrouwen hier in't clooster geset. Anno 1421 starf vrouw Euphemia van den Berge, vrouwe van desen clooster, op Sinte Gillisdagh. Anno mccccxl sterf vrouw Willam van Ostrum, des daegs na Divisio Apostolorum, vrouwe van desen clooster. Anno mcccclvi sterf vrouwe Frederica van de Marn, op Sinte Cilia-avond, vrouwe van desen clooster. Anno 1469 timmerde mevrouwe van Groenesteyn den reventer, coste mlxxxi rijns gulden en 13 stuyvers, daer diverse toe gaven …

Vertaald: Uit zeker oud boek, geschreven door vrouwe Henrica van Erp, abdis van Vrouwenklooster buiten Utrecht. In het jaar 1139 was het houten gebouw van het Vrouwenklooster gebouwd en werden de jonkvrouwen in dit klooster ondergebracht. In het jaar 1421 stierf joffer Euphemia van den Berge, priorin van dit klooster, op St. Egidiusdag (1 september). In het jaar 1440 stierf op de dag na Divisio Apostolorum (16 juli) joffer Wilhelma van Oostrum, priorin van dit klooster. In het jaar 1456 stierf op de dag voor St. Cecilia (21 november) joffer Frederica van Maarn, priorin van dit klooster. (In de marge: doorbraak van de Lekdijk) In het jaar 1469 liet priorin (Geertruida de Ridder) Van Groenestein de eetzaal bouwen. De onkosten bedroegen 81 rijnse guldens en 13 stuivers. Van verschillende kanten werd daarin bijgedragen.

Meer berichten