Bij de bouwkeet van K3Delta is een mestboy aanwezig waarmee paardenmest verzameld kan worden die weer gebruikt wordt voor broeihopen voor de ringslang.
Bij de bouwkeet van K3Delta is een mestboy aanwezig waarmee paardenmest verzameld kan worden die weer gebruikt wordt voor broeihopen voor de ringslang.

Voortgang project Hooge Kampse Plas: start 2e vulfase

Algemeen Algemeen

Het Utrechts Landschap heeft als eigenaar van de Hooge Kampse Plas opdracht gegeven om deze voormalige zandwinplas en stortplaats om te vormen tot een prachtig natuurgebied. Het werk wordt door K3Delta uitgevoerd in nauwe samenwerking met de klankbordgroep, bestaande uit Stichting Brigida, Dorpsraad Groenekan, Stichting Milieuzorg Zeist e.o., IVN-De Bilt e.o., Vogelwacht Utrecht, gemeente de Bilt, en Groenekans Landschap.

De Hooge Kampse Plas is begin jaren '70 ontstaan door zandwinning voor de aanleg van de A27. Er bleef een diepe plas over die is gebruikt voor het storten van bedrijfsafval (1974-1977) en baggerspecie uit het Amsterdam-Rijnkanaal (1978-1979). In combinatie met de steile oevers, leverde deze situatie nauwelijks waarde voor de natuur op. Om de ecologische waarde van de plas te verhogen is een zogenaamd verondiepingsproject gestart, waarbij ondermeer de verontreinigde bodem wordt afgedekt. De natuurontwikkeling bij de plas bestaat met name uit het maken van eilanden, flauwe oevers met riet en ondiep water (circa 1,5 meter diep) aan de noordzijde van de plas, waardoor waterplanten op de bodem kunnen groeien. De zuidzijde blijft diep, minimaal 10 meter. Deze dieptesprong is een extra waarborg voor behoud van helder water nu en in de toekomst. Een belangrijk onderdeel is de aanvulling van de steile oever langs het fietspad, waardoor weer een stabiele oever ontstaat, die niet afkalft en het fietspad kan worden behouden.

Fasering en voortgang
Vanaf de start in mei 2010 is er bijna 850.000 m³ grond en waterbodem in de plas aangebracht. Voor de inrichting van het Noordelijk deel van de plas (fase 1), waarin ook eilanden worden gemaakt, is inmiddels de benodigde hoeveelheid aanwezig. Het eerste compartiment is in oktober 2014 opgeleverd. Het tweede compartiment zal in de zomerperiode weer worden drooggezet om de bovenlaag te kunnen laten rijpen. Dit is nodig om de ondergrond, inclusief de eilanden, op de juiste hoogte aan te kunnen leggen met een zandig bovenlaagje. Na egalisatie van de bodem en het maken van de eilanden, incl. zandige toplaag, zal het compartiment weer onder water worden gezet en zullen de werkdijken worden verwijderd. Als het huidig tempo wordt vastgehouden zou het project in 2018 conform totaalplan (fase 1 en 2) kunnen worden afgerond.

Waterkwaliteit
De grond en waterbodem wordt vooraf door een erkend bedrijf gekeurd en is veelal afkomstig van gemeenten en waterschappen. De aangevoerde waterbodems worden via een vultrechter in de plas gebracht. Hierdoor is de vertroebeling van het water minimaal. Bij sommige partijen grond ontstaan schuimvlokjes, gevormd uit natuurlijke eiwitten uit de bodem, die vaak binnen een etmaal vanzelf weer verdwijnen. De waterkwaliteit wordt vanaf 2010 elke twee maanden gemeten door het Biltse ingenieursbureau Grontmij (inmiddels Sweco). Hieruit komt naar voren dat de waterkwaliteit ruim binnen de ecologische normen blijft. Overigens wordt de waterkwaliteit ook regelmatig door het Waterschap gecontroleerd.

Paardenvijgen
In de klankbordgroep-vergadering van 27 oktober jl. is overigens naar voren gekomen dat er structureel overlast is van paardenvijgen op het fietspad. De ruiter heeft volgens de Algemene Plaatselijke Verordening de plicht de paardenvijgen op te ruimen. Bij de bouwkeet van K3Delta aan de Hoogekampse Plas is een mestboy met emmer beschikbaar en hier kunnen de paardenvijgen ook worden ingeleverd. Ook vrijwilligers, die zich willen inzetten voor een schoon fietspad, kunnen zich bij de keet melden. De paardenvijgen zullen door het Utrechts Landschap worden gebruikt voor broeihopen voor de ringslang.

Flora & Fauna
Door ecologen van Stichting Het Utrechts Landschap wordt nauwgezet gevolgd of bij de uitvoering van de werkzaamheden de belangen van flora & fauna worden gerespecteerd. Hierbij wordt ook dankbaar gebruik gemaakt van de vele waarnemingen die door, vaak zeer deskundige, vogelliefhebbers van de Vogelwacht worden doorgegeven. Waarneming van verstoringen of bijzondere flora & fauna kunnen worden doorgegeven aan de boswachter Hans Hoogewerf (06 51230679). Via de website www.utrechtslandschap.nl kan men geïnformeerd worden over de laatste ontwikkelingen.
Wim Vermeule, K3Delta