Logo vierklank.nl
De laatste raadsvergadering van 2015.
De laatste raadsvergadering van 2015.
Politiek

Uit de gemeenteraad van 17 december

Burgemeester Gerritsen staat aan het begin van de vergadering stil bij de gebeurtenissen in Geldermalsen, waar een gemeenteraadsvergadering door geweld uit elkaar gejaagd is. 'Dat is niet alleen een strafbaar feit, maar ook een ernstige inbreuk op hoe wij onze samenleving hebben ingericht. Ook zijn gemeenteraadsleden uit buurgemeente Baarn met de dood bedreigd.' De burgemeester hoopt dat op het moment dat het hier gebeurt we de spankracht hebben om ons daartegen teweer te kunnen en durven stellen. 'Het zijn ernstige tijden als democratische organen met geweld uit elkaar gejaagd worden.'

door Guus Geebel

Mengvormen
Christiaan van Nispen tot Sevenaer (VVD) trekt de motie die op 26 november werd aangehouden in. In die motie werd het college gevraagd de gemeente De Bilt aan te melden bij de proef van de VNG om mengvormen van horeca en winkels voor een periode van een jaar toe te staan. Van Nispen vraagt het college wel de vragen uit de proef van de VNG mee te nemen in het uitgebreid detailhandelsonderzoek. Wethouder Jolanda van Hulst zegt dat toe.

Klimaatcoalitie
Een motie ingediend door Anne de Boer (GroenLinks) waarin het college wordt opgeroepen de gemeente De Bilt aan te melden als deelnemer aan de Nederlandse klimaatcoalitie en bedrijven en instellingen te stimuleren om zich ook aan te sluiten wordt na hoofdelijke stemming met 16 tegen 11 stemmen aangenomen. Tijdens de vorige raadsvergadering staakten de stemmen.

Overname BIGA
De raad besluit unaniem tot overname van de aandelen van Biga BV en het voteren van een krediet van 100.000 euro. Doel is het behoud van een toekomstbestendige sociale werkvoorziening voor inwoners met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Door een raadsbreed aangenomen amendement, ingediend door Krischan Hagedoorn (PvdA), Kees Lelivelt (VVD) en Johan Slootweg (SGP), wordt aan het voorstel om 100.000 euro beschikbaar te stellen toegevoegd: de kosten van het krediet te dekken uit de post onvoorzien. Martijn Koren (CDA) vraagt het college in een motie bij het voorleggen van het onderzoeksresultaat over de toekomst van de BIGA in het tweede kwartaal van 2016 voor de variant waar de gemeente aandeelhouder blijft, aan te geven of en hoe de 100.000 euro aan vreemd vermogen weer kan worden afgelost. De motie wordt aangenomen.

Toekomst sociale werkvoorziening
Met algemene stemmen besluit de raad de Biga-infrastructuur te gebruiken om naast sw-geïndiceerden ook andere doelgroepen met een afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden en nader te onderzoeken welke publieke of private organisatiestructuur daartoe voor de komende vijf jaar het meest doeltreffend en doelmatig is. Door een unaniem aangenomen amendement ingediend door PvdA, VVD en SGP wordt aan deze zin toegevoegd: en de kosten van visieontwikkeling te dekken uit de post onvoorzien.

Rioleringsplan
De raad stelt het gemeentelijk rioleringsplan 2015-2020 vast. Menno Boer (SP) vraagt het college in een motie een voorstel uit te werken waarmee U-pashouders automatisch kwijtschelding van afvalstoffen- en rioolheffing krijgen. Wethouder Anne Brommersma noemt de motie niet uitvoerbaar, waarop die wordt ingetrokken. In een andere motie vraagt de SP voortaan bij elke aanslag van lokale heffingen een praktische folder toe te voegen over hoe en wanneer kwijtschelding kan worden aangevraagd. Wethouder Brommersma zegt dat er een folder in voorbereiding is om alle inkomensregelingen onder de aandacht te brengen. Die zal met de verzending van gemeentelijke belastingen worden meegestuurd. De motie wordt aangenomen.

Openbare verlichting
De raad besluit voor het overnemen van de openbare verlichting een krediet beschikbaar te stellen van twee miljoen euro. Als uitgangspunt voor het beheer van de openbare verlichting stelt de raad het ambitieniveau 'voortvarend' vast. De fractie van Bilts Belang stemt tegen dit laatste onderdeel van het voorstel.

Meer berichten