Schorsingen worden benut om steun voor moties te vinden.
Schorsingen worden benut om steun voor moties te vinden.

Huisvesting rode draad bij begrotingsbehandeling

Algemeen Politiek

De gemeenteraad stelde op donderdag 5 november de Programmabegroting 2015 vast. Tegen de begroting stemden de fracties van PvdA en SP. Drie ingediende amendementen kregen geen steun van de raad. Van de zeventien in stemming gebrachte moties werden er acht aangenomen.

door Guus Geebel

Ebbe Rost van Tonningen (Beter De Bilt) kreeg steun voor een motie waarin het college gevraagd wordt duidelijkheid te verschaffen over het detailhandelbeleid. Hij vraagt de plannen voor het actualiseren van dit beleid in een komende raadsvergadering te presenteren en de raad bij de verdere besluitvorming te betrekken. De door hem ingediende motie waarin gevraagd wordt onconventionele mogelijkheden voor huisvesting in de sociale huursector te overwegen voor alle woningzoekenden, krijgt eveneens steun. De motie vraagt om een startnotitie waarvan de resultaten uiterlijk februari 2016 aan de raad moeten worden aangeboden. Ook een motie van Rost van Tonningen over handhaving om sluipverkeer in Westbroek tegen te gaan krijgt steun van de raad. Een motie ingediend door Werner de Groot (CDA) en ondersteund door de andere fracties krijgt unanieme steun. In de motie wordt het college gevraagd ondersteuning te bieden bij het zoeken naar alternatieve   financieringsbronnen om de kinderboerderij aan de Planetenbaan in Bilthoven en die in Maartensdijk in stand te houden.

Leefbaarheid
De door Menno Boer (SP) ingediende motie met de vraag elke begroting en jaarrekening van een dashboard te voorzien waarin de cijfers zijn gerubriceerd volgens het Iv3-systeem, krijgt raadsbrede steun. Voor de motie van Michiel van Weele (D66) en Anne de Boer (GL) waarin gevraagd wordt een geactualiseerd overzicht te maken van Biltse fietsknelpunten en met een aanpak te komen  is eveneens raadsbrede steun. Johan Slootweg (SGP) krijgt unanieme steun voor zijn motie over volkshuisvesting. Hij vraagt het college met een concreet plan met oplossingen te komen om de leefbaarheid van de kernen toekomstbestendig te houden. De motie van Werner de Groot (CDA) om de communicatie met de dorpsraad Westbroek te intensiveren krijgt steun van de raad evenals de motie van Johan Slootweg om met een voorstel voor middelen te komen als het budget voor maatschappelijke ondersteuning van statushouders niet toereikend is.

Algemene beschouwingen
Ebbe Rost van Tonningen (Beter De Bilt) gaat in zijn beschouwing in op de financiële positie van de gemeente. Hij vindt dat er een grens moet worden getrokken. 'Sinds 2006 is het eigen vermogen van circa 35 miljoen met bijna 20 miljoen gekelderd. Zo werd in de jaarrekening 2011 een prognose opgenomen voor het eigen vermogen in het jaar 2015 van 32,8 miljoen. In de voorliggende programmabegroting komt deze prognose uit op 15,7 miljoen.' Hij pleit voor een open bestuurscultuur en vraagt zich af waarom er nooit wat gedaan wordt met de tweejarige burgerpeilingen. 'Het gezond houden van de gemeentelijke financiën was een van de speerpunten bij de afgelopen verkiezingen', aldus Dolf Smolenaers (D66). 'Daarmee wordt langzaam vooruitgang geboekt.' Hij vraagt om een nieuwe nota accommodatiebeleid, ook voor de korte termijn. Verder wil hij aandacht voor het sociaal domein, de vluchtelingen en de lokale winkeliers. Smolenaers is van mening dat de uitzonderingspositie van De Bilt in de regio wat betreft de koopzondag een negatieve invloed op de winkelcentra zal hebben.

Leergeld
Krischan Hagedoorn (PvdA) ziet alleen een financiële afweging in de stukken. 'Die hebben als doel geen risico te lopen en ook nog geld over te houden.' Hij mist een inhoudelijke visie. Hagedoorn vraagt het college om ruimhartigheid wat betreft Stichting Leergeld, die dit jaar fors geld tekort komt. 'Door de crisis en de naamsbekendheid is het aantal verzoeken enorm toegenomen.' Hij vraagt het college om verruiming van het budget voor deze stichting die arme kinderen de mogelijkheid biedt te participeren. 'Niemand kan in woorden wonen', is zijn gevoel bij volkshuisvesting. 'De warmste november in jaren. Langzaam begint in De Bilt een mager zonnetje te schijnen', aldus Christiaan van Nispen tot Sevenaer (VVD) aan het begin van zijn beschouwing. Voor het winkelen op zondag ziet hij de uitkomst van de burgerpeiling met vertrouwen tegemoet. Hij pleit voor het opzetten van een ondernemersportaal. Han IJssennagger (Bilts Belang) vindt dat De Bilt een visie zou moeten hebben over de termijn dat de gemeente nog zelfstandig zal zijn. De partij vindt dat op een andere wijze met de reserves moet worden omgegaan. 'Die spaarpot moeten we langzaam laten leeglopen, afhankelijk van de periode die we denken nog zelfstandig te zijn.' IJssennagger noemt wonen een basisbehoefte en constateert in alle categorieën een tekort aan woningen. Acht jaar wachten op een woning vindt hij onaanvaardbaar. Op een vraag over Stichting Leergeld zegt hij daarvoor 20.000 euro extra nodig te hebben.

Visie
Voor het CDA blijft voorzichtigheid het credo. Werner de Groot hecht aan de voortgang en continuïteit van de beide kinderboerderijen. Hij vraagt aandacht voor de kleine kernen en stelt vragen over een nieuwe brandweerpost. De Groot heeft vertrouwen in het beleid van het college. Menno Boer (SP) gaat ook in op de problemen bij de huisvesting. Aandacht is er ook voor mensen die geen computer hebben en digitaal diensten moeten aanvragen. Anne de Boer (GL) somt een aantal initiatieven op die energie besparen. Hij wil openbaar vervoer en het gebruik van de fiets verder stimuleren. Ook maatregelen rond restafval juicht hij toe. De Boer wil creatief kijken naar woningbouw en het maken van werk. Johan Slootweg (SGP) is niet negatief over de begroting. Slootweg wil een visie zien van wat we als gemeente willen doen. Het college moet meer doen om de 900 woningen te realiseren. Voor 2016 staat in de begroting het aantal op te leveren woningen op 43 stuks. De SGP wordt daar verdrietig van.

College
De vragen en opmerkingen uit de beschouwingen worden vervolgens door het college behandeld. Wethouder Mieras zegt dat er een klein optimisme aan de begroting is te ontlenen. 'Maar we zijn er nog lang niet.' Het grootste risico noemt hij de wispelturigheid bij de hoogte van de algemene uitkering van het Rijk. Wethouder Jolanda van Hulst beantwoordt vragen over werkgelegenheid en gaat in op initiatieven. 'We gaan het convenant De Bilt Verbindt ondertekenen met onze eigen ondernemers, die een heel warm hart hebben voor onze mensen met achterstand op de arbeidsmarkt.' Verder gaat zij in op vragen over verkeer, het detailhandelsbeleid en andere vragen die haar portefeuille betreffen. Wethouder Madeleine Bakker gaat in op een vraag over harmonisatie van de exploitatie van sportaccommodaties en vragen over De Vierstee, HNL en hockeyclub Voordaan. Wethouder Anne Brommersma beantwoordt vragen over duurzaamheid en het sociaal domein. Burgemeester Gerritsen zegt toe eind dit jaar een overzicht aan te leveren van de werkzaamheden en bevoegdheden van de Boa's. Verder gaat hij in op een vraag over de brandweerkazernes. Mensen die moeite hebben de gemeente digitaal te benaderen zullen altijd geholpen worden. 

Han IJssennagger (Bilts Belang) wil er rekening mee houden dat de gemeente haar zelfstandigheid verliest.