Dorpsberaad Westbroek en de Biltse politiek zullen elkaar jaarlijks ontmoeten.[foto Reyn Schuurman]
Dorpsberaad Westbroek en de Biltse politiek zullen elkaar jaarlijks ontmoeten.[foto Reyn Schuurman]

Dorpsberaad Westbroek versterkt wisselwerking met politiek De Bilt

Algemeen Politiek

door Henk van de Bunt

Dinsdag 3 november waren bijna alle politieke partijen van de Gemeente De Bilt aanwezig in het Dorpshuis van Westbroek op uitnodiging van het Dorpsberaad Westbroek. Negen partijen waren duidelijk geïnteresseerd in de boodschap van het Dorpsberaad.

In de bovenzaal van het Dorpshuis opende Dorpsberaad-voorzitter Gert-Jan Braas de bijeenkomst met een korte inleiding. Hij noemde diverse resultaten, waar het Dorpsberaad een bijdrage aan heeft kunnen leveren, maar benoemde ook de zaken waar het maar niet lukt om tot resultaten te komen en dat dit de aanleiding voor de bijeenkomst was.

Muur
Er volgde een spervuur aan vragen van de aanwezigen, die benieuwd waren naar de oorzaak. De rol van de wijkcontactambtenaar, de wethouder, de verschillende afdelingen en ambtenaren passeerden de revue. Dat leverde al snel de voorzichtige conclusie op dat het Dorpsberaad in ieder geval niet hoeft te schromen om de diverse politieke partijen te benaderen, wanneer ze 'tegen een muur aan lopen' in het gemeentehuis.

Langlopend
Twee voorbeelden van langlopende zaken zonder afdoende oplossing zijn de verkeersveiligheid en de woningbouw. Het Dorpsberaad geeft aan dat handhaving van de geslotenverklaring op de Korssesteeg de verkeersdruk zal doen afnemen, waardoor gevaarlijke situaties (met name voor fietsers) zich ook minder zullen voordoen. Nadat Hanneke de Zwart (D66) middels een plattegrond bijgepraat is over de locatie van de Korssesteeg geeft Ebbe Rost van Tonningen (Beter De Bilt) aan dat hij op de eerst volgende raadsvergadering vragen gaat stellen over handhaving. Johan Slootweg (SGP) zegt dat zijn fractie al meermaals aandacht hiervoor gevraagd heeft, maar dat handhaven alleen effect heeft als er ook echt bekeurd wordt. Andere partijen sluiten zich hierbij aan en de discussie gaat verder over de (on-)mogelijkheden van het inzetten van BOA's en het inplannen van politie-inzet door de burgemeester. Ook andere oplossingen komen nog ter sprake waarop het Dorpsberaad benadrukt, dat elke oplossing natuurlijk welkom is, maar dat handhaving het meeste draagvlak heeft.

Nieuwbouw
Een ander aandachtspunt is de woningbouw in Westbroek. Gert-Jan Braas geeft aan dat er diverse bouwlocaties in het dorp min of meer concreet zijn, maar dat het dorp er niet bij gebaat is wanneer alles in één keer gebouwd wordt. Fasering is belangrijk, net als het afstemmen van de te bouwen woningen op de actuele woningbehoefte. Menno Boer (SP) signaleert dat de regiefunctie van de gemeente in deze afwezig is. Martijn Koren (CDA) noemt de regiefunctie lastig, omdat het particuliere initiatieven betreffen, maar hij geeft tegelijk aan dat het voor Westbroek van groot belang is dat de juiste huizen gefaseerd gebouwd kunnen worden. Het Dorpsberaad vraagt welke partijen zich hard willen maken voor het actualiseren van de woningbehoefte in Westbroek, omdat bestaande rapporten gedateerd zijn. Met actuele cijfers kan de gemeente in ieder geval sturen, ook al betreffen het particuliere initiatieven. Henk Zandvliet (GroenLinks) is bereid om de wethouder te vragen om de woningbehoefte in Westbroek in kaart te brengen, hij krijgt bijval van diverse partijen waaronder de SGP, CDA en SP.

Boerderijen
Krischan Hagedoorn (PvdA) vraagt naar de status van het splitsen van boerderijen, waardoor deze in tweeën bewoond kunnen worden. Nico Jansen (CU) en raadscommissielid Henric de Jong Schouwenburg (VVD) geven aan dat er op onduidelijke gronden veel ambtelijke bezwaren opgeworpen worden voordat er toestemming komt. Het Dorpsberaad laat weten dat uit eerder gehouden dorpsenquêtes de vraag naar het splitsen van (woon-)boerderijen nadrukkelijk naar voren kwam en vraagt dan ook aan de aanwezigen om zich hier hard voor te maken.

Met betrekking tot het Wijk- en Dorpsgericht Werken benoemen alle partijen het belang van het lokale geluid, dat door moet klinken in het gemeentehuis. Om het werk van het Dorpsberaad meer kans van slagen te geven wordt geadviseerd om sneller contact te zoeken met de politiek. Zij zijn per slot van rekening de volksvertegenwoordigers en willen graag helpen om problemen op te lossen en kansen aan te grijpen. Afgesproken wordt daarom dat het Dorpsberaad Westbroek alle politieke partijen op de hoogte gaat houden van wat er in Westbroek leeft. Het voorstel om jaarlijks bij elkaar te komen wordt breed gedragen.

!