Logo vierklank.nl
Peter Schlamilch krijgt steun voor zijn verzoek om een in de burgerpeiling een vraag over zondagopenstelling op te nemen.   
Peter Schlamilch krijgt steun voor zijn verzoek om een in de burgerpeiling een vraag over zondagopenstelling op te nemen.   
Politiek

Uit de gemeenteraad van 24 september

Burgemeester Gerritsen installeerde Hans Los (VVD) en Henk Zandvliet (GroenLinks) als raadslid van de gemeente De Bilt. Henric de Jong Schouwenburg (VVD), Chrit Obels (SP), Eveline van der Aa (GroenLinks) en Arie Vonk Noordergraaf (SGP)  werden geïnstalleerd als commissielid zijnde niet raadslid. Gija Schoor (PvdA) was afwezig en wordt later geïnstalleerd.

door Guus Geebel

HNL
Het doordecentraliseren van de huisvestingsmiddelen aan Het Nieuwe Lyceum (HNL) krijgt unanieme steun van de raad. Een motie ingediend door Anne de Boer (GroenLinks) waarin gevraagd wordt de bepalingen van de budgetovereenkomst als financieel sluitstuk van de onderhandelingen met het HNL te beschouwen, wordt raadsbreed aangenomen.

Hamerstukken
De raad stelt de volgende agendapunten vast: Reparatie van het Bestemmingsplan De Leijen Zuid. De intrekking van de Subsidieverordening Gemeentelijke Monumenten De Bilt 2010 en de intrekking van de Verordening Starterslening De Bilt 2013.

Vragenuur
Krischan Hagedoorn (PvdA) stelt een aantal vragen over huisvesting van statushouders in de gemeente. 'In verband met de toename van het aantal daarvan in Nederland is te verwachten dat het aanbod sterk zal toenemen. Omdat de gemeente nu al niet in staat is de toegewezen statushouders te huisvesten zal naar creatieve mogelijkheden gezocht moeten worden.' Wethouder van Hulst antwoordt dat eigenaren van woningen die geschikt gemaakt kunnen worden actief benaderd gaan worden. Particuliere beleggers die woningen verhuren worden benaderd met de vraag of ze bereid zijn te verhuren aan statushouders. Net als Portaal in Utrecht wil de SSW huurwoningen die verkocht zouden worden toe te wijzen aan statushouders. Het college gaat ook op zoek naar tijdelijke oplossingen.

Ook Ebbe Rost van Tonningen (Beter De Bilt) stelt vragen over de opvang van vluchtelingen. De burgemeester antwoordt dat de gemeente crisisnoodopvang kan bieden als het Coa daar een beroep op doet.

Motie burgerpeiling
Peter Schlamilch (Beter De Bilt) diende samen met de PvdA een motie in waarin het college gevraagd wordt in de burgerpeiling die in december gehouden gaat worden een vraag op te nemen over uitbreiding van de zondagopenstelling in de gemeente. B en W trokken vorig jaar een voorstel terug om in de verordening op de winkeltijden zondagopenstelling mogelijk te maken. Na een uitvoerig debat werd de motie aangenomen. De fracties van CDA, GroenLinks en SP stemden tegen.

Meer berichten