Logo vierklank.nl
Frits Jansen en Hein Banken zetten zich al vele jaren in voor het leefklimaat langs de A27 in deze gemeente.
Frits Jansen en Hein Banken zetten zich al vele jaren in voor het leefklimaat langs de A27 in deze gemeente.
Algemeen

Stichting Stop Geluidhinder Maartensdijk stopt

door Henk van de Bunt

De Stichting Stop Geluidshinder Maartensdijk werd in 1999 met name opgericht om de belangen van de kernen Groenekan, Maartensdijk en Hollandsche Rading te behartigen ten aanzien van de overlast van de A27. Met twee bestuursleden, Hein Banken en Frits Jansen, blikken wij terug.

'Geluidhinder is subjectief. De één wordt wakker van het geritsel van een muis en de ander slaapt door naast een ronkende dieselmotor. Toch wordt bij beide personen boven een bepaald geluidsniveau ernstige gezondheidsschade aangericht. Afgezien van de psychische gevolgen staat de beleving van hinder los van de schadelijke gevolgen op het lichaam.

Het vegetatieve zenuwstelsel wordt beïnvloed, met name in de bloedsomloop waarbij vaatvernauwing, verhoogde hartfrequentie etc. optreedt. Gewenning treedt hierbij niet op. Maar al te vaak wordt geluidhinder afgedaan met: Als je er niet op let, went het vanzelf wel'. Dit citaat is uit een artikel van Henk van Gend en Rob Klaassen (St. Maerten dec. 2005). Beiden lid van het eerste uur van de Werkgroep Milieubeheer Maartensdijk, die de geluidhinder van de A27 al in een vroeg stadium te lijf ging. In het artikel wordt nader ingegaan op het begrip geluidshinder.

Nooit meer
In het inleidende gedeelte van dat artikel omschrijft men de invloed en betekenis ervan op de directe omgeving: 'Grommend rukken de bulldozers de laatste bomen uit de grond en halveren daarmee de tuinen van de woningen aan de Spoorlaan in Hollandsche Rading en de Oranjelaan in Groenekan. Wekenlang smeulen de, in de brand gestoken, hoog opgetaste stapels bomen, nog na. Daar waar eens koeien hun trek door het weiland maakten, zullen met veel lawaai voertuigen door het landschap gaan razen. De Spoorlaan verliest zijn naambetekenis en de huizen van de drie kernen aan de oostzijde van de N417 verliezen hun geluidsluwe zijde. De gemeentelijke bouwgrond en de woningen zijn, zonder enige compensatie, miljoenen guldens in waarde gedaald. In 1972 wordt de weg, zonder geluidwerende voorzieningen, geopend. In het Maartensdijkse zal het nooit meer stil zijn, de lucht verontreinigd, de fauna verstoord en het wordt nooit meer donker. Dit alles heeft bewoners in beweging gezet. Een succesvol burgerinitiatief is geboren.'

Grond
Al die 16 jaar was Frits Jansen voorzitter: 'Onlangs heeft de Raad van State uitspraak gedaan ten aanzien van enkele procedures rondom de komende verbreding van de A27 waarmee wij als Stichting probeerden met name voor Maartensdijk oost en Groenekan oost nog wat additionele geluidsvoorzieningen te bewerkstelligen. Daarbij hebben wij en met ons enkele andere instanties geen gelijk gekregen. Rijkswaterstaat kan nu starten met de daadwerkelijke verbreding van de A27. De Stichting was in 1999 met name opgericht om de belangen van de kernen Groenekan, Maartensdijk en Hollandsche Rading te behartigen ten aanzien van de overlast van de A27. Nu de toekomstige ontwikkelingen definitief vaststaan en wij daarop geen invloed meer kunnen uitoefenen menen wij dat er geen grond meer is om de Stichting te laten voortbestaan'.

Bescherming
Hein Banken was de laatste 10 jaar secretaris: 'In de afgelopen 16 jaar is er veel gebeurd en zijn er mede door onze inzet een aantal positieve resultaten te melden, maar er zijn zeker ook een aantal zaken die we helaas niet hebben kunnen realiseren. Met betrekking tot de toekomstige maatregelen die met de verbreding worden gerealiseerd zijn de positieve ontwikkelingen dubbel laags ZOAB op het gehele traject, dat het weggeluid met 2 dB vermindert en verder geluidsschermen langs de Tolakkerweg in Hollandsche Rading (1375 meter), aan de westzijde van Maartensdijk ter hoogte van het viaduct bij de Dorpsweg (260 meter) en langs de Koningin Wilhelminaweg in Groenekan (800 meter). Al deze schermen liggen aan de westkant van de A27 en betreffen grotendeels voorzieningen voor bewoners die tot op heden nog geen enkele geluidsbescherming hebben'.

Zes ton
Jansen: 'Wij hebben ook geijverd voor verbeteringen van de geluidsvoorzieningen voor Groenekan oost en Maartensdijk oost. Echter, volgens berekeningen van Rijkswaterstaat en ook de milieudienst die de gemeente De Bilt adviseert, zijn langere of hogere schermen dan de huidige daar niet doelmatig. Wij betwijfelen dat, maar we zijn dus nu in het ongelijk gesteld. Het Maartensdijkse scherm wordt wel vervangen vanwege de verbreding, maar zal ongeveer dezelfde lengte hebben. Naast onze inspanningen naar Rijkswaterstaat toe om zoveel mogelijk voor elkaar te krijgen, hebben we ook druk uitgeoefend op de Provincie Utrecht en Gemeente De Bilt om zogenaamde bovenwettelijke maatregelen te bewerkstelligen, waartoe RWS ingevolge de wet niet verplicht is maar die voor de omwonenden toch een beter leefklimaat kunnen betekenen. Dat heeft geresulteerd in een toezegging van in totaal € 600.000, waarmee in Hollandsche Rading west en Groenekan west nog wat extra voorzieningen zullen worden gerealiseerd.

Vliegveld
Banken: 'Tot slot hebben we ons ingezet voor reductie van de geluidsoverlast van het vliegveld Hilversum, met name door de parachutistenvluchten in het weekeinde. Daarbij hebben wij steun gevraagd bij de bevolking, maar die steunbetuigingen bleven beperkt tot zo'n 30 inwoners, afkomstig uit alle kernen van de gemeente De Bilt. Dat was onvoldoende om een vuist te kunnen maken. Blijkbaar ondervindt het overgrote deel van de inwoners weinig of geen hinder van overlast van parachutistenvluchten en daarom hebben wij onze inspanningen daartegen dan ook al eerder in de ijskast gezet.

De 5 huidige bestuursleden van SSGM doen dit werk al vele jaren en aangezien er op dit moment niet of nauwelijks nog iets kan worden gedaan, meent het bestuur dat het nu een goed moment is zijn taak als volbracht te beschouwen. Bij de lokale bewonersgroepen in Hollandsche Rading en bij de Dorpsraad in Groenekan is inmiddels voldoende expertise aanwezig om in de toekomst in actie te komen als dat nodig mocht zijn'.

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=vierklank.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>