?De heren Veldhuizen, Jansen, Denz, Blauwendraat en Baelde zochten in maart van dit jaar gehoor bij de Raad van State.
?De heren Veldhuizen, Jansen, Denz, Blauwendraat en Baelde zochten in maart van dit jaar gehoor bij de Raad van State.

Nieuwe Wetering en de verbreding van de A27

Algemeen Politiek

De verbreding van de A27 doet steeds en opnieuw de nodige stof opwaaien. Tot voor kort kwamen berichten hierover vooral uit kernen als Groenekan, Maartensdijk en Hollandsche Rading. Sedert enige tijd heeft zich daar een belangrijke, en inhoudelijk uiterst sterke, groep bijgevoegd.

door Rob Klaassen

Vijf inwoners van de Nieuwe Wetering hebben medio 2014 het 'Bewoners Collectief Buurtschap Nieuwe Wetering' opgericht. Zij hebben hun krachten gebundeld om zich zo te verweren tegen de negatieve gevolgen van de verbreding van de A27 voor de Nieuwe Wetering. Die gevolgen blijken niet gering te zijn.

Dat de Nieuwe Wetering zo wordt getroffen door de gevolgen die de verbreding van de A27 met zich brengt, komt omdat de Nieuwe Wetering zowel door de A27, als ook door de provinciale weg N234 wordt doorkruist. Een deel van de woningen in de Nieuwe Wetering ligt als het ware in de oksel van deze beide wegen. Veranderingen of uitbreidingen van wegen laten zich daar dan ook goed voelen in Nieuwe Wetering. In het kader van de uitbreiding van de A27 maakt het gedeelte van de snelweg bij de Nieuwe Wetering deel uit van de 'Ring Utrecht-A27/A12'. Dit laatste betekent dat er aan de oostelijke rijbanen van de A27 die lopen van Utrecht /Noord naar de afslag Bilthoven, een extra rijbaan wordt bijgebouwd. Dit laatste wordt officieel een permanente spitsstrook genoemd, waarboven ook geen stoplicht wordt geplaatst. Het oostelijk deel van de A27 bij de Nieuwe Wetering zal dan feitelijk uit vijf rijstroken (3 rijstroken, een permanente spitsstrook en een afrit naar de N234) bestaan met daarnaast nog een vluchtstrook. Het westelijk deel van de A27 bij de Nieuwe Wetering zal bestaan uit drie rijstroken, een afrit naar de A27 met daarnaast nog een vluchtstrook. Deze uitbreiding tot 4 rijstroken aan de oostkant betekent ook dat er extra verkeer zal komen op de N234 met alle negatieve gevolgen van dien voor de inwoners van de Nieuwe Wetering. Over deze gang van zaken is door het Bewonerscollectief Nieuwe Wetering op basis van sterke argumenten bij de Raad van State beroep aangetekend tegen het Tracébesluit (het besluit waarin de toekomstige verbreding officieel is geregeld).

Onjuiste verkeersprognoses.
Woordvoerder van het Bewonerscollectief van Nieuwe Wetering (BNW) Albert Blauwendraat: 'De belangrijkste bezwaren zijn vooral geluidhinder, luchtkwaliteit en de gevolgen van de toename van het verkeer op de N234. Wat betreft de geluidhinder hebben we geconstateerd dat er door Rijkswaterstaat verschillende verkeersprognoses worden gehanteerd. Zo worden voor het akoestisch onderzoek andere prognoses gebruikt dan bij het luchtkwaliteitsonderzoek het geval is. Bij het akoestisch onderzoek wordt voor de huidige situatie een te hoge verkeersintensiteit gehanteerd. Waarschijnlijk is dat gedaan door de beginsituatie wat op te hogen zodat het dan in de toekomst lijkt alsof het verkeer minder is toegenomen dan eerder werd verwacht. Op deze manier zou dan kunnen worden voorkomen dat er in de toekomst nog investeringen nodig zouden moeten om geluidhinder te bestrijden'.

Luchtkwaliteit
'Eenzelfde soort verhaal zouden we kunnen houden over de luchtkwaliteit. Duidelijk is dat er binnen een afstand van 100 meter, zeker nu de oostkant van de A27 nog dichter naar onze kant is opgeschoven, er sprake is van een wettelijk te slechte luchtkwaliteitssituatie. Maar door allerlei redeneringen, uitzonderingsposities e.d.  te creëren redeneert Rijkswaterstaat op een zodanige wijze  dat alles toch net binnen de bestaande normen valt. Nu ook de Raad van State helaas de, ons inziens, sterkte argumenten zonder feitelijke weerlegging terzijde heeft geschoven, wordt het voor ons moeilijk om nog te geloven in de oprechte bedoelingen van Rijkswaterstaat'

Slager
De vraag of hij een idee heeft hoe het komt dat het zo heeft kunnen lopen, beantwoordt Albert: 'De oorzaak denken we, moet worden gezocht bij de formatie we het kabinet Rutte1. Toen zijn de ministeries van V&W (Verkeer en Waterstaat) en VROM (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu) samengevoegd. Voor deze samenvoeging werden de milieuaspecten van de onderzoeken van Rijkswaterstaat, dat toen onder het ministerie van V&W viel, op juistheid getoetst door het ministerie van VROM. Bij kabinetsformatie van Rutte1 zijn zowel Rijkswaterstaat als Milieubeheer onder het nieuwe ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) komen te vallen. Gecontroleerde en controleur zitten nu in een ministerie bij elkaar. Alles kwam in een hand. In feite is er toen een situatie ontstaan waarbij de slager z'n eigen vlees keurt'.

Ovonde
Op het viaduct bij de Nieuwe Weteringseweg, dat ligt over de spoorlijn Hilversum-Utrecht en de A27, is ooit een ovonde (rechthoekige rotonde) aangelegd. Albert: 'Door de uitbreiding van de A27 en de extra vierde rijstrook aan de oostkant komt er meer verkeer op de N234. De provincie is van mening dat al dat verkeer onmogelijk kan worden verwerkt via de huidige ovonde. De provincie heeft daarom iets nieuws bedacht. In de nieuwe opzet wordt de ovonde voorzien van stoplichten. Wij, als bewoners van de Nieuwe Wetering, zijn hier sterk tegen. Doordat deze weg onmiddellijk achter de huizen loopt zal dit extra overlast gevolg hebben. Verkeershinder door opstoppingen met extra luchtverontreiniging als gevolg. Bovendien zullen de stoplichten lichthinder bij de aanliggende woningen veroorzaken. Je zult het niet geloven, maar veertig jaar geleden waren er ook al eens stoplichten geplaatst met ook toen alle overlast van dien. Na veel protesten vanuit de Nieuwe Wetering zijn die toen weer verdwenen. Niet gehinderd door enige kennis vanuit het verleden komen deze plannen nu gewoon weer uit de kast rollen. Iedereen zal begrijpen dat wij als BNW hier vol tegenin zullen gaan. Het lijkt er wel op of de provincie volledig aan de leiband van Rijkswaterstaat loopt.

Verloren tijd
Voorlopig hebben de bewoners van de Nieuwe Wetering besloten maar eens 'pas op de plaats' te maken. Albert: ' We hebben recent een uitnodiging van de gemeente De Bilt afgeslagen om deel te nemen aan een nieuwe ronde van overleg over de Ring Utrecht A27/A12. Wij zien helaas weinig in zo'n gezamenlijke gedachtenvorming. We hebben heel veel geïnvesteerd om gefundeerd onze wensen en gedachten kenbaar te maken. Die zijn nu bij alle instanties genoegzaam bekend. Wij zien het als verloren tijd hetzelfde nog een keer te doen. Wel zullen we de diverse ontwikkelingen nauwlettend volgen. In de tussentijd beraden we ons als BNW over wat ons thans te doen staat. Het is even niets anders'.