Logo vierklank.nl
Henny van der Heijden en Edwin Plug vertegenwoordigen de groep Vierstee 2.0.
Henny van der Heijden en Edwin Plug vertegenwoordigen de groep Vierstee 2.0.
Algemeen

Een belangrijke dag voor De Vierstee

Donderdag 25 juni zal de gemeenteraad een voorstel vanuit het college van B&W behandelen over de toekomst van De Vierstee in Maartensdijk. Het voorstel in een notendop behelst een renovatie van het multifunctionele gebouw op de huidige locatie en binnen de huidige omvang. Binnen de renovatie zullen, waar mogelijk wensen, welke geuit zijn binnen de groep gebruikers, verwezenlijkt worden.

door Henk van de Bunt

Om deze renovatie mogelijk te maken heeft het College een bedrag van 1,5 miljoen euro beschikbaar gesteld. Van deze 1,5 miljoen euro dient ongeveer 8 ton besteed te worden aan het wegwerken van achterstallig onderhoud, het overblijvende geld zal ingezet worden om gebruikerswensen in te vullen en het gebouw energiezuiniger te maken. Hoe de exacte verdeling van het geld gaat plaatsvinden, zal nog onderwerp van nadere invulling zijn. Henny van der Heijden en Edwin Plug vertegenwoordigen de sterk bij de renovatie betrokken groep Vierstee 2.0. Zij noemen het Collegevoorstel een realistisch kijk op wat er in 2015, rekening houdend met de wensen van de inwoners, realiseerbaar is.

Financiën
Dat met de beschikbare zeven ton niet alle gebruikerswensen gerealiseerd kunnen worden, daarvan is het college zich terdege bewust, maar er zijn niet meer financiële middelen beschikbaar. Om toch nog meer zaken mogelijk te maken zal er vanuit de gemeente sterk ingezet gaan worden om via externe partijen nog extra financiële middelen te genereren. Hierbij kan gedacht worden aan subsidies vanuit het rijk, de provincies en zelfs Europa. Hoeveel extra geld dit zou kunnen opleveren is op dit moment nog niet te zeggen. Buiten deze extra financiële middelen zal er ook gekeken gaan worden naar andere alternatieven om extra geld voor een betere renovatie te gaan krijgen. Hierbij kan gedacht worden aan een aantal grote goede doelen fondsen en crowdfunding.

Extra
Henny van der Heijden: 'Bij de bouw van De Vierstee heeft het dorp Maartensdijk (vier voormalige kernen) via allerlei acties een bijdrage geleverd van 30.000 gulden. Omgerekend zou dat ruim nu 70.000 euro zijn. Wanneer dat nu ook weer zou lukken (er zijn nu zes kernen), dan zou dat geweldig zijn. Voor dat geld kunnen er veel extra zaken tijdens zo'n renovatie gerealiseerd worden'. Om de extra financiële middelen te genereren zal het burgerinitiatief Vierstee 2.0 worden omgevormd naar Stichting Vierstee 2.0. Deze stichting zal o.a. alle grote fondsen gaan aanschrijven om daar extra middelen vandaan te krijgen en zal deze gelden beheren. Daarnaast hoopt de Stichting, dat er vanuit de bevolking en de gebruikers van De Vierstee acties opgestart gaan worden om extra geld binnen te gaan halen. Zo zouden bv. scholen een sponsorloop, verenigingen een groot benefietproject en sportverenigingen een gezamenlijk sportdag kunnen organiseren enz. Ideeën zijn er genoeg en Stichting Vierstee 2.0 denkt daarbij graag mee.

Korfbal
Wat in het voorstel van het College niet gerealiseerd kan worden is het, ten behoeve van de korfbalverenigingen en het Korfbal Verbond gewenste aanpassen van de grote sporthal naar de NOC/NSF-normeringen. De huidige sporthal heeft een afmeting van 22 x 42 meter. Om aan de NOC/NSF normering te voldoen moeten deze afmetingen 24 x 44 meter zijn. Om de extra twee meter (de zogenaamde uitloopruimte) rond het speelveld te kunnen realiseren zou de huidige sporthal geheel afgebroken en opnieuw gebouwd moeten worden. Hiervoor ontbreekt het budget. Daarnaast zou een dergelijke aanpassing de doorlooptijd van het geheel wegens het aanvragen van allerlei vergunningen met minimaal een jaar vertragen. Het College is met korfbalverenigingen en het Korfbal Verbond in gesprek, wat dit wel/niet voor het beoefenen van de korfbalsport in de Vierstee betekent. Als het goed is, is hierover in de raadsvergadering van 25 juni meer helderheid.

Voorbereiding
In de voorbereidende commissievergadering van 11 juni zijn er diverse vragen vanuit de raadscommissie gesteld. Edwin Plug: 'De meeste vragen konden goed en gefundeerd worden beantwoord. Na vele jaren denken, voorstellen en discussie ziet het er dus naar uit, dat in de gemeenteraad van 25 juni een definitieve keuze gemaakt gaat worden aangaande De Vierstee. De verwachting is dat de publieke tribune om 20.00 uur weer helemaal vol zal zitten met geïnteresseerde inwoners. Het gaat tenslotte wel over een voor deze gemeente en de kern Maartensdijk belangrijk onderwerp'.

Meer berichten