Logo vierklank.nl
Penningmeester Peter van Puijenbroek en secretaris John Bleumink van de Vrienden van de Biltse Duinen: 'Het moet nu nog mogelijk blijven voor bezoekers de unieke stuifzandgebieden te bewandelen'.
Penningmeester Peter van Puijenbroek en secretaris John Bleumink van de Vrienden van de Biltse Duinen: 'Het moet nu nog mogelijk blijven voor bezoekers de unieke stuifzandgebieden te bewandelen'.
Natuur & Milieu

Weigering hek terecht

Op 2 juni 2015 heeft de rechtbank Utrecht uitspraak gedaan over de houtwallen in De Biltse Duinen. De uitspraak betrof zaken in hoger beroep aangespannen door particulieren tegen de provincie vanwege de weigering om een ontheffing te geven voor de houtwal en tegen de gemeente vanwege de weigering om een vergunning te verlenen voor het plaatsen van een hekwerk van 1,30 m hoog.

door Henk van de Bunt

De rechters oordeelden, dat de provincie terecht heeft geweigerd om de ontheffing te verlenen: 'de visueel landschappelijke waarden worden in de visie van Gedeputeerde Staten door de houtwallen van eisers onaanvaardbaar aangetast en verstoord, nu deze houtwallen het landschap vergaand verrommelen en steeds verdergaande versnippering veroorzaken van grote eenheden van deze gave bos- en stuifzandgebieden'. De rechtbank oordeelde dat dit standpunt niet onredelijk is.

Hekwerk
De rechters oordeelden ook, dat de gemeente de Bilt terecht de aanvraag voor een hekwerk heeft geweigerd. Belangrijke argumenten zijn, dat in het gemeentelijk bestemmingsplan, het landschapsmonument en de Monumentenverordening een hekwerk niet is toegestaan. De bospaden in het gebied zijn opgenomen als bestemming 'Wegen', waarop niet mag worden gebouwd. Het bos heeft bestemming 'Bos', waarbij een hekwerk strijdig is met het behoud en herstel van de natuurwetenschappelijke, landschappelijke en cultuurhistorische waarden.

Vrienden
John Bleumink is secretaris van de Biltse Duinen Vrienden: 'Deze  rechtszaak was aangespannen door de boseigenaren. Zij meenden het recht te hebben om houtwallen in de Biltse Duinen aan te leggen, bedoeld om wandelaars tegen te houden. De rechter moest oordelen over de argumenten, die gericht waren tegen het standpunt van de provincie en de gemeente. Ook de Biltse Duinen Vrienden vinden de houtwallen ongewenst omdat deze de toegang tot het bos versperren voor wandelaars. Dit argument is niet gebruikt door de provincie en ook niet door de gemeente. Daardoor hoefde  de rechtbank dit argument niet te betrekken bij haar oordeel. Toch besteedt de bestuursrechter aandacht aan het argument van Vrienden. De rechtbank spreekt over de bevoegdheid van de eigenaar om het eigen erf af te sluiten. Deze bevoegdheid is begrensd, omdat een eigenaar de rechten van anderen ook dient te respecteren. Deze opmerking van de bestuursrechter slaat op het recht van toegang tot het particuliere bos. Aan het slot van haar uitspraak laat de rechter weten dat de openbare toegankelijkheid tot de Biltse Duinen wel degelijk een punt is dat nadere aandacht verdient. Dit is een zaak van nader overleg, dus ook voor de lokale overheid. De Vrienden vinden de uitspraak bemoedigend, zeker omdat de spelregels nog eens duidelijk tegen het licht zijn gehouden'.

Gemeente
Wethouder Hans Mieras (Ruimtelijke Ordening, Financiën en Cultuur): 'Het is prettig dat de rechtbank nu een duidelijke uitspraak heeft gedaan over twee zaken die al langer spelen in de Biltse Duinen. In de eerste plaats over de gerealiseerde houtwallen. Daarnaast heeft de gemeente gelijk gekregen in onze afwijzing van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een hek. Dat biedt duidelijkheid, maar daarmee zijn nog niet alle problemen opgelost. Ik ben er van overtuigd dat een echte oplossing van het probleem alleen gevonden kan worden in goed overleg tussen de Vrienden van de Biltse Duinen en de betrokken eigenaren. Ook de rechtbank geeft aan dat overleg de beste route is.'

Meer berichten