?Het weer werkt goed mee om het compartiment droog te laten vallen. (foto K3Delta)
?Het weer werkt goed mee om het compartiment droog te laten vallen. (foto K3Delta)

Voortgang project Hooge Kampse Plas: start 2e vulfase

Algemeen Natuur & Milieu

Het Utrechts Landschap heeft als eigenaar van de Hooge Kampse Plas opdracht gegeven om deze voormalige zandwinplas en stortplaats om te vormen tot een prachtig natuurgebied. Het werk wordt door K3Delta in nauwe samenwerking met o.a. diverse lokale partijen uitgevoerd.

De Hooge Kampse Plas is begin jaren '70 ontstaan door zandwinning voor de aanleg van de A27. Er bleef een diepe plas over die na de zandwinning is gebruikt voor het storten van huisvuil en bedrijfsafval (1974-1977) en baggerspecie uit het Amsterdam-Rijnkanaal (1978-1979). In combinatie met de steile oevers, leverde deze situatie nauwelijks waarde voor de natuur op. Om de ecologische waarde van de plas te verhogen is dit zogenaamde verondiepingsproject gestart, waarbij ondermeer de verontreinigde bodem wordt afgedekt. De natuurontwikkeling bij de plas bestaat met name uit het maken van eilanden, flauwe oevers met riet en ondiep water (circa 1,5 meter diep) aan de noordzijde van de plas, waardoor waterplanten op de bodem kunnen groeien. De zuidzijde blijft diep, minimaal 10 meter. Deze dieptesprong is een extra waarborg zodat de plas ook in de toekomst helder blijft.

Eilanden
Vanaf de start in mei 2010 is er bijna 800.000 m³ grond en waterbodem in de plas aangebracht. Voor de inrichting van het Noordelijk deel van de plas (fase 1), waarin ook eilanden worden gemaakt, is inmiddels de benodigde hoeveelheid aanwezig. Het eerste compartiment is in oktober 2014 opgeleverd. Het tweede compartiment zal in de zomerperiode worden drooggezet om de bovenlaag te kunnen laten rijpen. Dit is nodig om de ondergrond, inclusief de eilanden, op de juiste hoogte aan te kunnen leggen met een zandig bovenlaagje. De net drooggevallen bodem is niet draagkrachtig (drijfzand). Hiervoor zijn inmiddels langs de oever waarschuwingsbordjes geplaatst. Door professionele vissers is inmiddels de meeste vis uit het compartiment overgezet naar de plas. Hierbij zijn veel kleine vissen zoals de Blankvoorn (circa 150 stuks), maar ook grote vissen zoals Paling (28 stuks) Snoek (24 stuks) en Baars (75 stuks) gevangen. Vlak voor de drooglegging zullen de laatste vissen worden overgezet. Na egalisatie van de bodem en het maken van de eilanden, incl. zandige toplaag, zullen de werkdijken worden verwijderd en zal het compartiment weer onderwater worden gezet en aan de plas worden toegevoegd.

Fietspad
Inmiddels is een begin gemaakt met fase 2 van het project, dat betrekking heeft op het Zuidelijk deel van de plas met een diepte van 15 meter. Op de bodem ligt een slappe sliblaag van wel meer dan 5 meter dik. Deze laag moet met een schone laag van 0,5 meter worden afgedekt. Proeven hebben uitgewezen dat het mogelijk is om op de bestaande bodem materiaal aan te brengen zonder dat het wegzakt.

Een belangrijk onderdeel is de aanvulling van de steile oever langs het fietspad, waardoor weer een stabiele oever ontstaat, die niet afkalft en het fietspad kan worden behouden. In de klankbordgroepsvergadering van 31 maart jl. is overigens naar voren gekomen dat er structureel overlast is van paardenvijgen op het fietspad. Hiervoor zal aandacht bij de diverse betrokken organisaties worden gevraagd.

Als het huidig tempo wordt vastgehouden, die afhankelijk is van de vrijkomende hoeveelheiden grond en waterbodem vanuit de omgeving, zou het project in 2018 conform totaalplan (fase 1 en 2) kunnen worden afgerond.

Flora & Fauna
Door ecologen van Stichting Het Utrechts Landschap wordt nauwgezet gevolgd of bij de uitvoering van de werkzaamheden de belangen van flora & fauna worden gerespecteerd. Hierbij wordt ook dankbaar gebruik gemaakt van de vele waarnemingen die door, vaak zeer deskundige, vogelliefhebbers van de Vogelwacht worden doorgegeven. Waarneming van verstoringen of bijzondere flora & fauna kunnen worden doorgegeven aan de boswachter Hans Hoogewerf (06 51230679). Via de website www.utrechtslandschap.nl kan men geïnformeerd worden over de laatste ontwikkelingen.
Wim Vermeule (K3Delta)

!