Logo vierklank.nl

Evaluatie proefomleiding afsluiting overweg Leijenseweg

In de periode 21 mei tot en met 3 juni heeft de gemeente de omleidingsroute getest, die van toepassing zal zijn bij de afsluiting van de spoorwegovergang bij de Leijenseweg vanaf het najaar 2015.   

Met deze proefperiode wil de gemeente een beeld krijgen van de effecten van de omleiding op de doorstroming en veiligheid in en rondom de wijk De Leijen. Omdat de wijk gedurende een periode van 1,5 jaar voor gemotoriseerd verkeer alleen te bereiken is via de noordzijde, is met verschillende bewonersgroepen, scholen en het verkeersplatform gekeken hoe de verkeersdruk verdeeld kan worden. Samen hebben zij verschillende varianten voor de verkeerscirculatie bekeken en alle voor- en nadelen afgewogen. Uiteindelijk zijn zij tot een optimale variant gekomen die het college heeft vastgesteld. Deze variant is in de afgelopen twee weken getest.

Eerste bevindingen
Tijdens de eerste week bleek dat het erg wennen was voor de weggebruikers. De aangepaste situatie was niet voor een ieder even duidelijk. Op basis van verschillende signalen die bij de gemeente binnen kwamen, is de bebording aangepast en zijn extra barriers geplaatst. Ook het inzetten van verkeersleiders heeft bijgedragen aan de doorstroming. Aan het eind van de eerste week werd de situatie stabieler. In de tweede week zijn metingen verricht en heeft de gemeente zelf verschillende observaties gedaan.

Duidelijk
Wat in ieder geval duidelijk is, is dat de doorstroming in de ochtendspits moeizaam verloopt. Het verkeer had last van langere reistijden. Ook de situatie op een aantal kruispunten op en rondom de Jan Steenlaan vraagt om extra aandacht. Opvallend was ook dat er, zelfs na een eerste week van gewenning, toch nog veel weggebruikers zijn die zich niet aan de inrijdverboden op sommige wegen hielden, met de nodige opstopping en verwarring voor overige weggebruikers tot gevolg.

Evaluatie
In de komende weken krijgt de gemeente de beschikking over de uitkomsten van de metingen die op zo'n 22 punten zijn gedaan. Deze uitkomsten zal de gemeente, samen met alle reacties die ontvangen zijn, evalueren met de werkgroep die meegedacht heeft over de omleidingsroute. Nog voor de zomervakantieperiode zal deze evaluatie afgerond worden en wordt, waar nodig en mogelijk, een voorstel aan het college gedaan om de omleidingsroute eventueel aan te passen. 

Meer berichten